Zdravstvena obravnava s področja skupnostne psihiatrične obravnave
 
ECTS: 10
Kontaktne ure predavanja: 25
Kontaktne ure seminarja: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja: 215
Kontaktne ure drugih oblik študija:  
Nosilec predmeta: dr. Jožica Peterka Novak, viš. pred.
Izvajalci predmeta:
 • dr. Jožica Peterka Novak, viš. pred.
Stopnja: Študijski program za izpopolnjevanje  
Letnik: 1. letnik
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 • pridobi ustrezna specialna znanja in vsebine s področja skupnostne psihiatrične obravnave.
 
Kompetence:
 • načrtovanje, izvajanje in vrednotenje zdravstvene obravnave pacientov z duševno motnjo v skupnosti;
 • zdravstveno vzgojno delo s pacientom in socialnim okoljem iz katerega pacient izhaja;
 • prepoznavanje potrebe pacientov na sekundarnem in terciarnem nivoju obravnave s tem vpliva na kvaliteto storitve in pričakovanja stroke in družbe.

Znanje in razumevanje:
 • prepoznavanje osnovnih znanj in veščin na področju skrbi za pacienta v skupnostni obravnavi;
 • prepoznavanje odstopanj v duševnem zdravju za zgodnje ukrepanje;
 • razumevanje vpliva okolja pacienta v skupnostni obravnavi.
 
Uporaba:
 • teoretični modeli zdravstvene nege;
 • komunikacijske veščine;
 • deeskalacijske tehnike;
 • model etične presoje;
 • sodelovanje v multidisciplinarnem timu;
 • medsektorsko sodelovanje.
 
Refleksija:
 • analiza stanja in dejavnosti na področju obravnave pacientov v skupnostni obravnavi;
 • občutljivost na probleme v obravnavi pacientov v skupnostni obravnavi;
 • zavedanje lastne vloge v celostni obravnavi pacienta v skupnostni obravnavi.
 
Prenosljive spretnosti:
 • sposobnost celostne obravnave pacienta v skupnostni obravnavi;
 • sposobnost kritične analize stanja na področju zdravstvenega varstva; 
 • sposobnost načrtovanja ukrepov za dvig kakovosti obravnave pacientov v skupnostni obravnavi;
 • sposobnost prenosa znanja na druge izvajalce skrbi za pacienta v skupnostni obravnavi.
Obvezna literatura:
 • Bond, G.R., Drake, R.E., Mueser, K.T. & Latimer, E., 2001. Assertive Community Treatment for People with Severe Mental Illness. Dis Manage Health Outcomes, 9(3), pp. 141-159.
 • Bulić Vidnjevič, I., 2011. Modeli skupnostne psihiatrične obravnave-izkušnje in dileme ob prenosu v slovenski prostor. In: B. Bregar, J. Peterka Novak & A. Kvas, eds. Skupnostna psihiatrična obravnava: zbornik predavanj z recenzijo, Ljubljana, 16. marec 2011. Ljubljana: Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji, pp. 1-7.
 • Gournay, K., 2000. Role of the community psychiatric nurse in the management of schizophrenia. Advances in Psychiatric Treatment, 6, pp. 243-251.
 • Jerič, A., 2011. Razvoj programa skupnostne psihiatrične obravnave po ACT modelu v Psihiatrični kliniki Ljubljana. In: B. Bregar, J. Peterka Novak & A. Kvas, eds. Skupnostna psihiatrična obravnava: zbornik predavanj z recenzijo, Ljubljana, 16. marec 2011.  Ljubljana: Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji, pp. 7-10.
 • Marshall, M. & Lockwood, A., 1998. Assertive community treatment for people with severe mental disoders. Oxford: The Cochrene Library. 
 • Švab, V. & Jerič, A., 2009. Skupnostna skrb za osebe s psihozo. In: P. Pregelj, R. Kobentar, eds. Zdravstvena nega in zdravljenje motenj v duševnem zdravju. Ljubljana: Rokus Klett, pp. 458-462. 
 • Zakon o duševnem zdravju. Uradni list Republike Slovenije št. 77/2008.
Priporočljiva literatura:

 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Pogojev za pristop k predmetu ni.

Pogoji za pristop k izpitu:

 • 30 % prisotnost na predavanjih
 • 100 % prisotnost na kliničnem usposabljanju in seminarjih 
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (80 %)
 • seminar (20 %)