Zdravstvena obravnava s področja odvisnosti
 
ECTS: 10
Kontaktne ure predavanja: 25
Kontaktne ure seminarja: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja: 215
Kontaktne ure drugih oblik študija:  
Nosilec predmeta: doc. dr. Andrej Kastelic
Izvajalci predmeta:
 • doc. dr. Andrej Kastelic
Stopnja: Študijski program za izpopolnjevanje  
Letnik: 1. letnik
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 • pridobi osnovna znanja iz klinične slike, diagnostike in terapije bolezni odvisnosti.
  
Znanje in razumevanje:
 • poznavanje osnove politike in prakse preprečevanja uporabe psihoaktivnih snovi, zmanjševanje škode, zdravljenja in psihosocialne rehabilitacije oseb, odvisnih od psihoaktivnih snovi in procesnih odvisnosti;
 • poznavanje etiologijo, pojavnost in klinično sliko ter osnove psiho in farmakoterapije bolezni odvisnosti;
 • pridobivanje znanja o komunikaciji in motivacijskih postopkih pri osebah z boleznijo odvisnosti ali škodljivo uporabo psihoaktivnih snovi;
 • razume možnosti skupnostne in institucionalne obravnave.
Obvezna literatura:
 • Pregelj, P., Kores Plesničar, B., Tomori, M., Zalar, B. & Ziherl, S., eds. Psihiatrija. Ljubljana: Psihiatrična klinika Ljubljana.  
 • Pregelj, P. & Kobentar, R., eds., 2009. Zdravstvena nega in zdravljenje motenj v duševnem zdravju. Ljubljana: Rokus Klett. 
 • Kastelic, A., Mikulan, M. & Skrt Kos, N., eds., 1999.  Mladostnik in droga: priročnik za starše in učitelje. Ljubljana: Domus, p. 161.
 • Dremelj, Z., Kastelic, A., & Kostnapfel Rihtar, T., 2005. Kako odkriti in dokazati prisotnost prepovedanih drog v urinu in slini: droge v prometu in delovnih organizacijah. Ljubljana: Prohealth, p. 55. 
 • Verster, A. & Buning, E., 2001. Metadonske smernice. Ljubljana: Špes & Co., p. 58. 
 • Buprenorphine: A Guide for Nurses. U.S. Department of Health and Human Services, Substance Abuse and Mental Health Services Administration. Available at: www.samhsa.gov [Accessed 12 May 2015].
Priporočljiva literatura:

 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Pogojev za pristop k predmetu ni.

Pogoji za pristop k izpitu:

 • 30 % prisotnost na predavanjih
 • 100 % prisotnost na kliničnem usposabljanju in seminarjih 
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (80 %)
 • seminar (20 %)