Zdravstvena nega s področja gerontopsihiatrije
 
ECTS: 10
Kontaktne ure predavanja: 25
Kontaktne ure seminarja: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja: 215
Kontaktne ure drugih oblik študija:  
Nosilec predmeta: mag. Branko Bregar, viš. pred.
Izvajalci predmeta:
 • mag. Branko Bregar, viš. pred.
Stopnja: Študijski program za izpopolnjevanje  
Letnik: 1. letnik
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 • pozna teoretična izhodišča obravnave pacientov v gerontopsihiatriji;
 • sposoben je ugotavljati potrebe pacientov v gerontopsihiatriji, načrtovati delo in izvajati osnovne in specialne aktivnosti zdravstvene nege ter evalvirati opravljeno delo;
 • pridobi posebne veščine za vzpostavljanje uspešne komunikacije s pacienti v gerontopsihiatriji;
 • je sposoben uporabljati metode za zmanjševanje vznemirjenosti in psihomotoričnega nemira ter deeskalacijske tehnike in posebne varovalne ukrepe pri pacientih z demenco;
 • je usposobljen za načrtovanje in izvajanje celostne oskrbe pacienta z demenco v domačem okolju, vključno z načrtovanjem in izvajanjem zdravstveno vzgojnih aktivnosti za paciente in njihove svojce ter za delovanje v širši družbeni skupnosti;
 • je usposobljen za sodelovanje pri izvedbi različnih socioterapevtskih aktivnosti;
 • je usposobljen za načrtovanje in izvajanje zdravstveno vzgojnih aktivnosti za paciente z zmernim kognitivnim upadom;
 • pozna zakonska določila obravnave pacientov v gerontopsihiatriji in etične presoje v primeru etičnih dilem v gerontopsihiatrični zdravstveni negi. 
  
Znanje in razumevanje:
 • poznavanje osnovnih znanj in veščin na področju skrbi za starostnike s poudarkom na skrbi za paciente v gerontopsihiatriji.
 
Uporaba:
 • teoretični modeli zdravstvene nege;
 • modeli etične presoje;
 • komunikacijske veščine in deeskalacijske tehnike;
 • socioterapevtske metode v gerontopsihiatriji.
 
Refleksija:
 • analiza stanja in dejavnosti na področju obravnave pacientov;
 • prepoznavanje in razreševanje problemov v klinični praksi.
 
Prenosljive spretnosti:
 • prevzemanje samostojnejših vlog v zdravstveni obravnavi;
 • sposobnost sodelovanja v celostni obravnavi pacienta z demenco v različnih socialnih okoljih;
 • sposobnost kritične analize stanja na področju zdravstvenega varstva obravnavane populacije;
 • sposobnosti za načrtovanje ukrepov za dvig kvalitete življenja pacientov v gerontopsihiatriji;
 • sposobnost prenosa znanja na druge (uporabnike in izvajalce skrbi za paciente v gerontopsihiatriji).
Obvezna literatura:
 • Kobentar, R. & Pregelj, P., eds., 2008. Zdravstvena nega in zdravljenje motenj v duševnem zdravju. Ljubljana: Rokus – Klett. 
 • Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Strategija varstva starejših do leta 2010,  B.l. Ljubljana: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
 • Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 2007. Predlog zakona o dolgotrajni in integrirani oskrbi. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
 • Dolgotrajna oskrba v EU, 2008.
 • Evropska listina pravic in odgovornosti starejših potrebnih dolgotrajne podpore in oskrbe, 2010.
 • Zbornik PKL.
Priporočljiva literatura:

 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Pogojev za pristop k predmetu ni.

Pogoji za pristop k izpitu:

 • 30 % prisotnost na predavanjih
 • 100 % prisotnost na kliničnem usposabljanju in seminarjih 
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (80 %)
 • seminar (20 %)