Psihopatologija in zdravljenje duševnih motenj
 
ECTS: 6
Kontaktne ure predavanja: 50
Kontaktne ure seminarja: 30
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja: 45
Kontaktne ure drugih oblik študija:  
Nosilec predmeta: doc. dr. Andrej Kastelic
doc. dr. Tatja Kostnapfel Rihtar
Izvajalci predmeta:
 • doc. dr. Andrej Kastelic
 • doc. dr. Tatja Kostnapfel Rihtar
Stopnja: Študijski program za izpopolnjevanje  
Letnik: 1. letnik
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 • bo pridobil osnovna znanja iz klinične slike, diagnostike in terapije duševnih motenj. 
  
Znanje in razumevanje:
 • poznati etiologijo, pojavnost in klinično sliko ter osnove psiho in farmakoterapije;
 • pridobiti znanje o komunikaciji in motivacijskih postopkih pri pacientih;
 • razumeti možnosti skupnostne in institucionalne obravnave.
Obvezna literatura:
 • Pregelj, P., Kores Plesničar, B., Tomori, M., Zalar, B. & Ziherl, S., eds. Psihiatrija. Psihiatrična klinika Ljubljana. 
 • Pregelj, P. & Kobentar, R, eds. Zdravstvena nega in zdravljenje motenj v duševnem zdravju: učbenik. Ljubljana: Rokus Klett. 
 • Kores Plesničar, B., 2007. Osnove psihofarmakoterapije. Ljubljana: Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta Maribor. 
Priporočljiva literatura:

 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Pogojev za pristop k predmetu ni.

Pogoji za pristop k izpitu:

 • 30 % prisotnost na predavanjih
 • 100 % prisotnost na kliničnem usposabljanju in seminarjih 
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (80 %)
 • seminar (20 %)