Študijski program za izpopolnjevanje Psihiatrična zdravstvena nega je program podiplomskega izobraževanja za področje psihiatrične zdravstvene nege, ki bo obravnaval poglobljena znanja s področja psihiatrije, promocije in varovanja duševnega zdravja ter obravnave duševnih motenj, prepoznavanja in obravnave ogroženih skupin prebivalstva v družbi, vlogo pri zdravstveni obravnavi pacienta z duševno motnjo in sposobnost prepoznavanja problemov zdravstvene obravnave pacientov, analize in ukrepanja.

Gre za prvi podiplomski študijski program v Sloveniji, ki daje tako imenovana napredna znanja oziroma znanja na višjem zahtevnostnem nivoju (advance level of practice) v poklicu po usmeritvah OECD, s področja psihiatrične zdravstvene nege.

Program je zasnovan v skladu s sodobnimi usmeritvami Svetovne zdravstvene organizacije, Evropske unije, OECD in nacionalnimi usmeritvami.

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) je na 102. seji, dne 19. 5. 2016 sprejel odločbo, s katero podeli akreditacijo študijskemu programu za izpopolnjevanje "Psihiatrična zdravstvena nega" Fakultete za zdravstvo Jesenice za sedem let. Po končanem programu kandidatu omogoča priznavanje ECTS ob morebitnem vpisu na magistrski študij in bo osnova za priznavanje ali pridobitev specialističnega naziva.

Študijski program je vpisan v razvid visokošolskih zavodov na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Kompetence programa za izpopolnjevanje PZN so oblikovane na osnovi Psychiatric-Mental Health Nurse Practitioner Competencies, Washington in Psychiatric Mental Health Nursing Scope & Standards, Canadian Standards for Psychiatric Mental Health Nursing. Prirejene so na nacionalni sistem zdravstvenega varstva.

Program za izpopolnjevanje iz psihiatrične zdravstvene nege bo nudil izvajalcem zdravstvene nege z visokošolsko izobrazbo znanja in veščine za kakovostno in varno zdravstveno nego. Z dodatnimi znanji bo strokovnjaki iz psihiatrične zdravstvene nege lahko pridobil tudi razširjene kompetence.

Splošni cilj programa je zagotoviti skrbno, varno in bolj kakovostno vodenje pacientov z duševno motnjo. Ker gre za specifično področje se morajo diplomirane medicinske sestre/diplomirani zdravstveniki za psihiatrično zdravstveno nego dodatno usposabljati.

Podiplomski študijski program bo zagotavljal praktične kompetence, ki bodo študentom omogočale sposobnosti za varno in učinkovito izvajanje psihiatrične zdravstvene nege. Diplomant s podiplomskimi znanji s področja psihiatrične zdravstvene nege bodo pridobili znanje, kompetence in sposobnosti na področju družbenega konteksta psihiatrične zdravstvene nege, vodenja pacientov z duševnimi motnjami, vodenja in upravljanja psihiatrične zdravstvene nege ter raziskovanja v psihiatrični zdravstveni negi.

Organizacija študijskega programa zagotavlja uresničitev zastavljenih ciljev: 

  • povečanje teoretičnega in praktičnega znanja ter veščin iz področja psihiatrične zdravstvene nege pacientov z duševnimi motnjami z namenom izboljšanja zdravstvene oskrbe le-teh,
  • poznavanje preventive in zgodnje odkrivanje duševnih obolenj,
  • poznavanje splošne psihopatologije in bolezenskih sindromov,
  • posledic zdravljenja in rehabilitacije,
  • poznavanje holističnega pristopa k pacientu.
 
Po zaključenem programu bodo strokovnjaki usposobljeni za samostojnejše delo v skupnosti in v kliničnem okolju. 
Na področju primarnega zdravstvenega varstva se bo sistematično izboljšala promocija zdravja na področju duševnega zdravja, prav tako, pa tudi preventivno delovanje s ciljem prepoznavanja in obravnave ogroženih skupin prebivalstva v družbi.
Na področju obvladovanja samomorov bodo strokovnjaki prepoznani kot ključni za spremljanje ogroženih pacientov, ki niso v institucionalni obravnavi in tistih, ki bivajo v institucijah.
V skupnostni psihiatrični oskrbi bodo diplomanti prevzemali vodenje kroničnih pacientov z duševno motnjo (ocena njihovega stanja, zdravstveno vzgojno delo itd.).
V kliničnem okolju pa bolj avtonomno vlogo pri zdravstveni obravnavi pacienta z duševno motnjo: koordinator odpusta, kot pomoč zdravniku pri vodenju pacienta, bolj avtonomna vloga pri vodenju kroničnih pacientov z duševno motnjo v ambulantno specialistični obravnavi.
Na področju raziskovanja bodo diplomanti pridobili sposobnost prepoznavanja problemov zdravstvene obravnave pacientov, analize in ukrepanja.
 
Vsebine programa nudijo potrebno in dovolj široko teoretično in praktično znanje za kakovostno delovanje zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev.
Zaradi širokega področja psihiatrije, bo študijski program pokril vsebino zahtevanih znanj za določena še ožje specializirana področja:
  • področje obravnave starostnikov – zdravstvena nega s področja gerontopsihiatrije,
  • področje obravnave odvisnosti – zdravstvena nega s področja odvisnosti,
  • področje skupnostne psihiatrične obravnave – zdravstvena nega na področju skupnostne psihiatrične obravnave,
  • področje skrbi za druge ogrožene in ranljive skupine pacientov z duševno motnjo.
 
Študijski program je namenjen izobraževanju za multidisciplinarno delo na področju osnovnega in sekundarnega zdravstvenega varstva za ljudi z duševnimi motnjami in za izvajanje preventive na področju duševnega zdravja. Kvalifikacija, ki jo ponuja to izobraževanje, vsebuje znanje in spretnosti za kompleksno delo z ljudmi z duševnimi motnjami v skupnosti in v institucijah.