Program OPZ je ovrednoten z 60 ECTS (Evropski prenosni kreditni sistem), traja eno leto in obsega 4 obvezne in 2 izbirna predmeta. Predmetnik je sestavljen iz 160 ur predavanj in 115 seminarjev, 80 ur kabinetnih vaj in 635 ur kliničnega usposabljanja. Akreditirani program FZAB se izvaja dva semestra in daje napredna temeljna strokovna znanja in praktične izkušnje v specializiranih kliničnih okoljih ter študenta opremi z znanji in kompetencami za razvojno delo.

Vsebine so usmerjene tako na področje osnovnega znanja, kot tudi na področje specialnega znanja s področja obvladovanja in preprečevanja okužb povezanih z zdravstvom in sicer: 
  • osnovna znanja iz mikrobiologije, imunologije in infekcijskih bolezni,
  • znanje s področja zakonodaje, organizacije, vodenja in kakovosti na področju OPZ,
  • znanje s področja raziskovanja in epidemiološkega spremljanja OPZ,
  • preprečevanje OPZ – osnovna znanja in 
  • preprečevanje in obvladovanje OPZ – specialna znanja.