Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Zdravstvena nega je program, kjer se oblikuje temeljni profil nosilca zdravstvene nege. Program je mednarodno primerljiv, usklajen z Evropsko direktivo 2005/36/ES in bolonjskim procesom. Odlikuje ga inovativnost, ki poleg izbirnosti ponuja široko obravnavo aktualne zdravstvene problematike populacije in zdravstva kot sistema.

Visokostrokovni študijski program prve stopnje Zdravstvena nega je samostojen visokošolski strokovni študijski program. Je prvi tovrstni program v Republiki Sloveniji, ki je usklajen z Evropsko direktivo za regulirane poklice (2005/36/ES) in Bolonjsko deklaracijo. Fakulteta za zdravstvo Jesenice je program akreditirala pri Svetu RS za visoko šolstvo oktobra 2006 (sklep št. 2/123-2006, 27. 10. 2006) in dopolnitve le-tega (sklep št. 6033-170/2009/2, 12. 6. 2009).

Program se izvaja kot redni in izredni študij od študijskega leta 2007/2008 naprej.

Fakulteta za zdravstvo Jesenice ima za izvajanje programa prve stopnje koncesijo Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (št. 3211-07-000280, oktober 2007), kar pomeni, da za redni študij študent ne plača šolnine. Za izredni študij šola zaračuna šolnino.