Alternativne oblike prehranjevanja
 
Modul: Temeljne vede
ECTS: 3
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure klinične prakse:  
Nosilec predmeta: izr. prof. dr. Cirila Hlastan Ribič
Letnik: 3. letnik
 
Alternativne oblike prehranjevanja
 
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure klinične prakse:  
Nosilec predmeta: izr. prof. dr. Cirila Hlastan Ribič
Izvajalci predmeta:
 • izr. prof. dr. Cirila Hlastan Ribič
 • Rok Poličnik, predavatelj
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje  
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:

 
Obvezna literatura:  
Priporočljiva literatura:
 • Študent spozna različne alternativne – komplentarne načine  prehranjevanja, njihove značilnosti ter vplive na zdravje.
 • Omogoča razumevanje verskih, etičnih, kulturnih, zgodovinskih, zdravstvenih in ostalih vzrokov za prehod na alternativne načine prehranjevanja.
 • Nauči se spoznavati pozitivne in negativne strani alternativnega načina prehranjevanja.
 • Študentje spoznajo in razumejo osnovne definicije alterantivnih oblik prehranjevanja pri zdravem in bolnem človeku ter ogroženih skupinah prebivalstva.
   
Znanje in razumevanje:
 • Študent pridobi dovolj teoretičnega znanja, ki mu omogoča vzpostaviti kritični odnos in razumevanje alternativnih načinov prehranjevanja.
 • Spozna pozitivne in negativne vplive alternativnih oblik prehranjevanja na zdravje v posameznih starostnih obdobjih in posebnih stanjih posameznika
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:
Pogoj za pristop k izpitu:
 • 100% prisotnost na seminarju
 • 50% prisotnost na predavanjih
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (100% ocene)