Etika in filozofija zdravstvene nege z zdravstveno zakonodajo
 
Modul: Zdravstvena nega
ECTS: 4
Kontaktne ure predavanja: 45
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure klinične prakse:  
Nosilec predmeta: dr. Vesna Čuk, višja predavateljica, asistentka
mag. Zdenka Tičar, predavateljica  
Letnik: 1. letnik
 
Etika in filozofija zdravstvene nege z zdravstveno zakonodajo 

Kontaktne ure predavanja: 45
Kontaktne ure seminar:  15
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure klinične prakse:  
Nosilec predmeta: dr. Vesna Čuk, višja predavateljica, asistentka
mag. Zdenka Tičar, predavateljica
Izvajalci predmeta: dr. Vesna Čuk, višja predavateljica, asistentka
mag. Zdenka Tičar, predavateljica
Sanela Pivač, predavateljica
Zlata Živič, strokovna sodelavka
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje  
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
ETIKA IN FILOZOFIJA ZDRAVSTVENE NEGE
 • Študent  pridobi kompetence s področja kulture etike in vrednot v zdravstveni negi:
 • Pridobi znanja in spretnosti za  uveljavljanje in spoštovanje človekovih pravic
 • spozna značilnosti etike in filozofije zdravstvene nege  skozi zgodovinski razvoj;
 • pridobi znanje za razumevanje filozofije zdravstvene nege;
 • spozna temeljne discipline etike;
 • spozna temelje etičnega ravnanja, vrednote in stališča;
 • spozna teorijo etike, etične koncepte, modele, metode, načela;
 • spozna kodekse in deklaracije o etiki in njihovo implementacijo v prakso;
 • pridobi znanje za uporabo etičnih konceptov v praksi zdravstvene nege;
 • spozna razliko med tradicionalnim in modernim pristopom v etiki;
 • spozna sprejemanje etičnih odločitev in etične dileme;
 • nauči se prepoznavanja profesionalnih vrednot in moralnih vrednot v timu;
 • osvoji znanje o modelih etičnega odločanja za ocenjevanje in reševanje etičnih dilem v klinični praksi;
 • spozna in razume koncepte etike skrbi;
 • osvoji standarde profesionalnega vedenja, osvoji standarde vedenja Kodeksa medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije in uporabo deklaracij, konvencij;
 • spozna sodobne trende v etiki in etiki zdravstvene nege.

ZDRAVSTVENA ZAKONODAJA
 • spozna osnovne principe delovanja pravnega sistema;
 • seznani se s pravicami in obveznostmi, ki jih ima  zdravstveno osebje pri preventivni dejavnosti, negi in pri zdravljenju;
 • seznani se s pojmi strokovna napaka, opustitev, samovoljnim posegom in malomarnostjo;
 • spozna temeljne pojme kazenskega prava, tipična kazniva dejanja s področja zdravstva ter z vprašanji kazenske odgovornosti, temeljnimi pojmi kazenskega postopka in kazenskimi sankcijami;
 • seznani se s splošnimi pojmi civilne odgovornosti, razlogi odgovornosti, s sodno prakso civilne odgovornosti na področju zdravstva, konkurenco odgovornosti, in temeljnimi vprašanji civilnega postopka ter sankcijami;
 • pridobi znanje o temeljnih pojmih delavnega prava, načinih nastanka in prenehanja delovnega razmerja o pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja, odgovornosti iz delovnega razmerja, varstvu pravic ter značilnosti  urejanja delovnih razmerij na področju zdravstva;
 • pridobi znanja o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju;
 • pridobi znanja o pokojninskem in invalidskem zavarovanju;
 • pridobi znanja o sistemu socialnega varstva;
 • seznani se z upravnimi postopki uveljavljanja pravic iz zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter socialnega varstva ter sodnega varstva teh pravic.
   
Obvezna literatura:
 • Davis, A.J., Tschudin, V. & De Raeve, L, eds., 2006. Essentials od Teaching and Learning in Nursing Ethics. Edinburgh [etc.]: Churchill Livingstone Elsevier.
 • Kunzmann, P., Burkard, P.F. and Wiedmann, F, 1997. DTV Atlas filozofije. Ljubljana: Državna založba Slovenije.
 • Kersnič, P. & Filej, B., eds., 2006. Kodeks etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Mednarodni kodeks babic. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.  
 • Klemenc, D., Kvas, A., Pahor, M. & Šmitek, J., eds., 2003. Zdravstvena nega v luči etike: zbornik. Ljubljana: Društvo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Ljubljana.
 • Lokar, K., 2005. Zagovorništvo v zdravstveni negi s poudarkom na paliativni oskrbi pacientov z rakom. Obzornik zdravstvene nege, 39(4), pp. 255-262.
 • Medoš, T., 2004. Upoštevanje etičnih načel Kodeksa zdravstvene nege v Splošni bolnišnici Izola. Obzornik zdravstvene nege, 38(4), pp. 313-318.
 • Mohar, P., 1997. Temelji medicinske etike in deontologije. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.
 • Šmitek, J., 1998. Filozofija, morala in etika v zdravstveni negi. Obzornik zdravstvene nege, 32(3-4), pp. 127-138.
 • Šmitek, J., 2004. Uporabnost teorij etike v zdravstveni negi. Obzornik zdravstvene nege, 38(3), pp. 205-210.
 • Šmitek, J., 2004. Etika v praksi – izločanje in vstavljanje urinskih katetrov. Obzornik zdravstvene nege, 38(4), pp. 319-324.
 • Šmitek, J., 2006. Pomen človekovega dostojanstva v zdravstveni negi. Obzornik zdravstvene nege, 40(1), pp. 23-36.
 • Tschudin, V., ed., 2003. Approaches to Ethics. Edinburgh [etc.]: Butterworth-Heinemann.
 • Tschudin, V., 2004. Etika v zdravstveni negi: razmerja skrbi. Ljubljana: Educy.
 • Ule, M., 2009. Psihologija komuniciranja in medosebnih odnosov. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.
 • Zgaga, A. & Pahor, M., 2004. Umiranje v očeh študentov zdravstvene nege. Obzornik zdravstvene nege, 38(4), pp. 325-332.
 • Interno učno gradivo-prosojnice predavanj
 • Dodatno gradivo po navodilu predavateljev.
Priporočljiva literatura:

Priporočena literatura / Recommended references:

 • Fry, S.T. & Johnstone, M.J., 2002. Ethics in Nursing Practice, a guide to ethical decision making. 2nd ed. Oxford, Malden: Blackwell, Science.
 • Research ethics, RCN guidance for nurses, 2004. London: Royal College of Nursing.
 • Schwartz, L., Preece, P.E. & Hendry, R.A., 2002. Medical Ethics. Edinburgh, New York: WB Saunders.
 • Tschudin, V., ed., 2003. Approaches to Ethics. Edinburgh [etc.]: Butterworth-Heinemann.
 • Šturm, L., ur., 2011. Komentar Ustave Republike Slovenije. Ljubljana: Fakulteta za podiplomske državne in evropske študije.Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Pogoji za pristop k izpitu:

 • 50% prisotnost na predavanjih
 • 100% prisotnost na seminarju in pozitivno ocenjena seminarska naloga
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (100% ocene)