Raziskovanje in na dokazih podprta fizioterapija
 
Modul: Fizioterapija
ECTS: 3
Kontaktne ure predavanja: 40
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta:
 
Letnik: 3. letnik
 
Raziskovanje in na dokazih podprta fizioterapija

Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta:
 
Izvajalci predmeta:
 •  
Stopnja: Visokostrokovni študijski program prve stopnje  
Semester: Letni
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 • razume in zna uporabljati metode za uporabo na dokazih podprte fizioterapije in njen pomen za razvoj fizioterapije.

Znanje in razumevanje:
 • se seznani s pomenom na dokazih podprte fizioterapije;
 • pridobi znanje o razvoju na dokazih podprte fizioterapije;
 • pridobi znanje o zastavljanju tehtnih kliničnih vprašanj, zbiranju, kritičnem ocenjevanju, pridobivanju in širjenju
 • dokazov;
 • se usposobi za vpeljavo dokazov v prakso fizioterapije;
 • se seznani s pomenom kulture, ki je naklonjena na dokazih podprti fizioterapije;
 • spozna proces na dokazih podprte fizioterapije;
 • spozna hierarhijo dokazov;
 • spozna modele, strategije in orodja za uveljavljanje na dokazih podprte fizioterapije;
 • spozna metode za pridobivanje in širjenje dokazov;
 • se seznani z ovirami za uporabo dokazov v praksi fizioterapije;
 • se nauči osnove pisanja strokovnih člankov.
Obvezna literatura:
 • Herbert, R., Jamtvedt, G., Birger Hagen, K. & Mead, J., 2011. Practical Evidence-Based Physiotherapy. E-Book, 2nd ed. Edinburgh [etc.]: Churchill Livingstone/Elsevier.
 • Poe, S.S. & White, K.M., 2010. Johns Hopkins Nursing Evidence-Based Practice Implementation
 • and Translation. Indianapolis: Sigma Theta Tau International. Internetni vir.
Priporočljiva literatura:


Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Predavanja, seminar, individualno delo študentov.

Pogoj za pristop k izpitu:
 • 50% prisotnost na predavanjih
 • 100% prisotnost na seminarju in opravljena seminarska naloga
Metode ocenjevanja:
 • seminarska naloga (20%)
 • pisni izpit (80%)