Fizioterapija v kirurgiji, travmatologiji in ortopediji
 
Modul: Fizioterapija
ECTS: 8
Kontaktne ure predavanja: 70
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja: 50
Nosilec predmeta:
 
Letnik: 2. letnik
 
Fizioterapija v kirurgiji, travmatologiji in ortopediji              

Kontaktne ure predavanja: 70
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja: 50
Nosilec predmeta:
 
Izvajalci predmeta:
 •  
Stopnja: Visokostrokovni študijski program prve stopnje  
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 • seznani s kirurškimi obolenji, vzroki nastanka, poteki bolezni in možnostmi preventive;
 • spozna znake kirurških in ortopedskih obolenj in poškodb,  diagnosticiranj le-teh in odločanje za operativno terapijo;
 • spozna osnove kirurških tehnik, ostesinteze, endoprotetičnega zdravljenja in prepoznavanje zapletov, predvsem pooperativnih;
 • ukrepa ob prepoznavanju zapletov, predvsem urgentnih;
 • spozna pomen interdisciplinarnega in timskega pristopa k zdravljenju kirurških bolezni, poškodb in ortopedskih stanj;
 • spremlja sodobne trende v razvoju kirurgije, travmatologije in ortopedije ter prenaša izkušnje v prakso.
   
Znanje in razumevanje:
 • Študent razume patofiziologijo kirurške bolezni ter poškodbe kot indikacije za radiološke posege, potek zdravljenja in možne zaplete.
Obvezna literatura:
 • Herman, S., Antolič, V. & Pavlovčič, V., 2006. Ortopedija. 2 izd. Ljubljana: Samozaložba.  
 • Miksič, K. & Flis, V., 2003. Izbrana poglavja iz kirurgije: učbenik za kirurgijo na visokih šolah. Maribor: Obzorja. 
 • McRae, R., 2008. Practical Fracture Treatment. 5th ed. London: Elsevier Churchill Livingstone. 
 • Štefančič, M, ed., 2003. Osnove fizikalne medicine in rehabilitacije gibalnega sistema. Ljubljana: DZS. 
 • Moore, E.E, Feleciano, D V., Mattox, K.L. ur., 2005. Trauma. 5. izd. New York: McGraw-Hill.
Priporočljiva literatura:


Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Predavanja, klinično uspsabljanje, individualno delo študentov.

Pogoj za pristop k izpitu:
 • 50% prisotnost na predavanjih
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (100%)