Nemški jezik
 
Modul: Fizioterapija
ECTS: 3
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta:
 
Letnik: 1. letnik
 
Fizioterapija starejših in kronično bolnih

Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta:
 
Izvajalci predmeta:
 •  
Stopnja: Visokostrokovni študijski program prve stopnje  
Semester: Zimski/letni
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 • pridobi temeljna znanja s področij stroke v nemškem jeziku;
 • razume obravnavano tematiko v nemškem jeziku;
 • izboljšuje ustno in pisno komunikacijo.

Znanje in razumevanje:
 • osvajanje aktivnih in pasivnih spretnosti;
 • komunikacija s pacientom;
 • poznavanje strokovnega besedišča;
 • razvijanje spretnosti prevajanja s pomočjo slovarjev in medmrežja;
 • sposobnost prenosa pridobljenega strokovnega znanja v tujem jeziku v prakso. 
Obvezna literatura:
 • Firnhaber- Sensen, U. & Rodi, M.,  2009. Deutsch im Krankenhaus. Berlin: Langenscheidt.
 • Reimann, M., 2007. Grundstufen-Grammatik. Ismaning: Huber Verlag. 
Priporočljiva literatura:


Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Predavanja, seminar, individualno delo študentov.

Pogoj za pristop k izpitu:
 • 50% prisotnost na predavanjih
 • 100% prisotnost na seminarju, opravljena seminarska naloga
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (50%)
 • ustni izpit (30%)
 • predstavitev tematike, aktivno sodelovanje (20%)