Študijski program Fizioterapija (VS), ki ga je razvila Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (FZAB), je osredotočen na kompetence diplomantov, ki so usklajene z mednarodnimi usmeritvami Svetovne zveze za fizioterapijo (WCPT), ter v ospredje postavlja kakovost izvedbe študijskega programa, tesno povezanost izvedbe s kliničnimi okolji in družbeno odgovornost glede obsega izobraževanja. Diplomanti programa bodo prepoznani kot poklicno avtonomni strokovnjaki s širokim naborom zaposlitvenih možnosti v zdravstvu, sociali, gospodarstvu in na prostem trgu dela.

Študijski program daje bazična in strokovna znanja za doseganje poklicnih kompetenc. Študij vključuje aktualne obvezne in izbirne predmete. Izbirni predmeti so odziv na potrebe v družbi, ki jih mora razvijati fizioterapija kot stroka. Tako študijski program poudarja krepitev znanja na področju zdravja, varno in kakovostno obravnavo v zdravstvu in fizioterapiji, dolgotrajno oskrbo, kronično bolne, rehabilitacijo, z dokazi podprto fizioterapevtsko prakso idr., kar omogoča sprotno sledenje novemu znanju in tehnološkemu napredku. 

Program vnaša nov, sodoben pogled na delovanje in razvoj fizioterapije kot stroke in znanosti. Diplomant bo po zaključku študija sposoben delovati v različnih timih in individualno na področju izvajanja in razvoja fizioterapije kot stroke, sposoben bo prepoznavati različne potrebe po pripravi tako preventivnih kot kurativnih programov ter aktivno delovati pri oblikovanju različnih strategij, priporočil, smernic in standardov v stroki. Diplomant bo razumel pomen izvajanja kakovostne fizioterapevtske obravnave v različnih delovnih okoljih, se zavedal nujnosti povezovanja in timskega dela, sposoben bo izvedbe celostne fizioterapevtske obravnave na vseh ravneh, od ocene specifičnih stanj, vrednotenja ugotovitev lastnih ocenjevanj do svetovanja in preventivnega delovanja na področju fizioterapevtske dejavnosti. Tako bo diplomant sposoben samostojnega izvajanja fizioterapevtske dejavnosti ob upoštevanju indikacij in kontraindikacij v okviru svojih kompetenc, razumevanja in izvedbe ocenjevanja ter dokumentiranja funkcijskega stanja pacienta, kritičnega razmišljanja pri pripravi fizioterapevtskih programov, enakovrednega in odgovornega sodelovanja v različnih timih ter delovanja v smeri največje koristi za paciente ali druge uporabnike fizioterapevtskih storitev. Sposoben bo priprave fizioterapevtskih programov glede na prepoznane potrebe posameznika, vrednotenja in analiziranja lastnega dela, povezovanja fizioterapevtske stroke z ostalimi deležniki v procesu rehabilitacije, uporabe različnih fizioterapevtskih postopkov na vseh ravneh zdravstvenega varstva.