Naslov predmeta:

Prehrana človeka

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Cirila Hlastan Ribič

Izvajalec predmeta:

izr. prof. dr. Cirila Hlastan Ribič

Kontaktne ure predavanj:

40

Kontaktne ure seminar:

40

Kontaktne ure vaj:

20

Individualno delo študenta:

150

ECTS:

10

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

Zimski/Letni

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

Pri študentu razviti sposobnosti, ki ga bodo navajali na samostojno, strokovno delovanje z dokazi podprtimi intervencijami:
 

 • spoznati temelje zdrave prehrane za ohranjanje in krepitev zdravja in veščine, kako pristopiti k promociji zdravega načina prehranjevanja in načrtovanja uravnotežene prehrane v praksi v posameznih življenjskih obdobjih,
 • spoznati značilnosti priporočenega načina prehranjevanja za posamezne starostne skupine in posebne prehranske potrebe,
 • spoznati tveganja in bolezni povezane z neustrezno prehrano,
 • samostojno, kritično in strokovno pristopiti k specifičnim potrebam pri vseh subjektih obravnave,
 • osvojiti sposobnosti za  profesionalno in interdisciplinarno reševanje problemov,
 • osvojiti profesionalen in podporen odnos do sodelavcev, študentov in ostalih članov tima.
   

Obvezna literatura:

 • Gibney MJ, Margetts BM, Kearney JM, Arab L, eds. Public Health Nutrition. Oxford: Wiley-Blackwell; 2004.
 • Mahan K, Escott-Stump S. Krause's Food, Nutrition & Diet Therapy. 12th ed. Philadelphia: W B Saunders Company;  2008.
 • Whitney EN, Cataldo CB, Rolfes SR. Understanding normal and clinical nutrition. Belmont, CA: Thomson/Wadsworth; cop. 2006.
 • Referencne vrednosti za vnos hranil. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje; 2004.

Priporočljiva literatura:

/
 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Opravljeni pogoji za vpis v drugi letnik.


 

Metode ocenjevanja:

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)
Pisni in ustni izpit - 60%
Raziskovalna naloga (aplikativni projekt, pregledni članek, temeljni projekt) – projekt promocije - 40%

 

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, skupinsko delo, seminarji, praktično delo.