Naslov predmeta:

Prehrana človeka II

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Cirila Hlastan Ribič

Izvajalec predmeta:

izr. prof. dr. Cirila Hlastan Ribič

Kontaktne ure predavanj:

40

Kontaktne ure seminar:

40

Kontaktne ure vaj:

20

Individualno delo študenta:

150

ECTS:

10

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

Zimski/Letni

Jezik:

Slovenski


Cilji in predmetno
specifične kompetence:

 

 • Študentje spoznajo definicije, ki se uporabljajo v prehrani ter spoznajo ključna področja.
 • Študentje osvojijo znanja o prehrani človeka, sestavi in pomenu živili, vplivih prehrane na zdravje ter biološke, socialne in politične vplive na prehranjevanje.
 • Študentje znajo kritično oceniti, izbirati in uporabiti ustrezne metode ugotavljanja stanja hranjenosti bolnika (antropometrične meritve, prehransko anamnezo, statistične,  epidemiološke in kvalitativne metode/ raziskave, računalniške in informacijske metode.
 • Študentje spoznajo individualne pristope in ekološke modele, katerih razvoj lahko vodi do sprememb v prehranjevalnih navad populacije.
 • Študentje so sposobni razložiti in sintetizirati različne vrste prehranskih podatkov, ki jih lahko nadalje uporabijo pri analizi in oceni prehranskih dejavnikov tveganja.   
 • Študentje so sposobni identificirati in formulirati ustrezne odzive in intervencije, ki izhajajo iz prehranskih problemov, upoštevajoč posebne prehranske zahteve in socialne determinante zdravja.
 • Študentje spoznajo in razumejo osnove prehranske podpore organizma v različnih življenskih obdobjih, pogojih in boleznih.
 • Študentje spoznajo in razumejo osnovne definicije in presnovo pri zdravem človeku in ogroženih skupinah prebivalstva.

 

Obvezna literatura:

 • Mahan K, Escott-Stump S. Krause's Food, Nutrition & Diet Therapy. 12th ed. Philadelphia: W B Saunders Company; 2008.
 • Whitney EN, Cataldo CB, Rolfes SR. Understanding normal and clinical nutrition. Belmont, CA : Thomson/Wadsworth; cop. 2006
 • Referenčne vrednosti za vnos hranil. Ljubljana : Ministrstvo za zdravje; 2004.

Priporočljiva literatura:

 • Food and Health in Europe, a new basis for action, WHO, Regional Office for Europe, Copenhagen, WHO Regional Publications, European Series , No. 96, 2004

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

 • Opravljeni pogoji za vpis v drugi letnik. 

Metode ocenjevanja:


Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)
- pisni izpit - 100%

 

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja, skupinsko delo, seminar, učenje na problemu