Naslov predmeta:

Oblikovanje mikrosistema v zdravstvu

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Andrej Robida

Izvajalec predmeta:

izr. prof. dr. Andrej Robida

Kontaktne ure predavanj:

40

Kontaktne ure seminar:

40

Kontaktne ure vaj:

20

Individualno delo študenta:

150

ECTS:

10

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

Zimski

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

 • Spoznati mikrosistemsko razmišljanja  v zdravstvu in zdravstveni negi za izboljševanje kakovosti in varnosti pacientov z opolnomočenjem mikrosistemov
 • Načrtovati spremembe v zdravstveni praksi vključno z zdravstveno nego osnovanih na dokazih.
 • Naučiti se praktičnih orodij za vpeljavo v lastnem mikrosistemu in pilotnega preizkušanja sprememb in standardizacije procesov.
 • Prikazovanje uspehov pri izboljševanju lastnega mikrosistema drugemu osebju v zdravstveni ustanovi z namenom  širjenja dobrih praksv celotni ustanovi
 • Spoznati  ključne vidike uspešnega vodenja kakovosti in  uvajanja sprememb

Obvezna literatura:

 • Robida A. Pot do odlične zdravstvene prakse. Vodnik za izboljševanje kakovosti in presojo lastne zdravstvene prakse. Ljubljana: Planet GV: 2009.
 • Nelson EC, Batalden PB, Huber TP, et al. Microsystems in Health Care: Part 1. Learning from high- performing front-line clinical units. Journal on Quality improvement 2002; 28: 472-93.
 • Nelson EC, Batalden PB, Huber TP, et al. Microsystems in Health Care: Part 2. Creating a Rich Information Environment. Joint Commission Journal on Quality and Safety 2003; 29: 5-15.
 • Kelly DL. Applying quality management in healthcare. Chicago: Health Administration Press: 2007.

Priporočljiva literatura:

     /
 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

 • Opravljeni pogoji za vpis v drugi letnik, opravljene obveznosti pri predmetu Osnove menedžmenta in kakovosti v zdravstvu in zdravstveni negi.


 

Metode ocenjevanja:

 • Seminar - 30%
 • Pisni izpit - 70%

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanje,  seminarji, delo v skupinah, vaje.