Naslov predmeta:

Klinična prehrana

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Cirila Hlastan Ribič

Izvajalec predmeta:

izr. prof. dr. Cirila Hlastan Ribič

Kontaktne ure predavanj:

40

Kontaktne ure seminar:

40

Kontaktne ure vaj:

20

Individualno delo študenta:

150

ECTS:

10

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

Zimski

Jezik:
 

Slovenski

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

 • Pri študentu razviti sposobnosti, ki ga bodo navajali na samostojno, strokovno delovanje z dokazi podprtimi intervencijami:
 • omogočiti študentom, da razvijejo znanja in spretnosti v prehranski znanosti, dietetiki in klinični prehrani ter na področju vedenjskih ved, ki tvorijo osnovo za certifikacijo dietetikov in za delo v zdravstvu;
 • spoznati prehrano bolnika oziroma razlike med prehrano zdravega in bolnega človeka;
 • spoznati oceno stanja prehranjenosti in načine prehrane bolnika ter metode za predpisovanje diet;
 • seznaniti se z živili za posebne prehranske namene in dietnimi jedilniki za posamezne bolezni;
 • pridobiti znanje strokovne terminologije o medicinski dietetiki;
 • razviti sposobnost za prepoznavanje, kritično analiziranje in izboljšanje prehranjevalnih navad oziroma uvedbo dietne prehrane in z njimi povezane težave v načinu prehranjevanja posameznika in v družbi; 
 • razviti sposobnost za samostojno delo in predlagati izboljšave v zvezi z vidiki načrtovanja prehrane, priprave obrokov, živilske tehnologije, kulture, sociale, psihologije prehrane, okolja in gospodarstva;
 • razviti sposobnosti, ki temelji na fizioloških in kliničnih podlagah, raziskovanju, spremljanju in dokumentiranju;
 • osvojiti prehransko terapijo za različne bolezni in tudi v okviru preventivnega zdravstvenega varstva, ki temelji na raziskavah in dokazanimi izkušnjami;
 • sposobnost ustvarjanja dobrih odnosov z pacienti in njihovimi svojci ter razumevanja mehanizmov, ki vplivajo na naše vedenje in naše želje po spremembah.

Obvezna literatura:

 • Hlastan Ribič C. Zdrava prehrana: Skripta za študente medicine; 2009. 
 • Priporočila za prehransko obravnavo bolnikov v bolnišnicah in starostnikov v domovih za starejše občane. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje; 2008.
 • Mahan K, Escott-Stump Raymond JL. Krause's Food and the Nutrition Care Process. 3th ed. Philadelphia: Saunders Company; 2012. 
 • Whitney EN, Cataldo CB, Rolfes SR. Understanding normal and clinical nutrition. 7th ed. Belmont, CA : Thomson/Wadsworth, cop; 2006.
 • Sobotka L. Basics in clinical nutrition. 3rd ed. Praga: Galen; 2004.

Priporočljiva literatura:

 • Referenčne vrednosti za vnos hranil. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje; 2004.

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

 • Opravljeni pogoji za vpis v naslednji letnik.
 • Znanje angleškega jezika, osnov statistike, uporabe računalnika.

Metode ocenjevanja:

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt):
 • Priprava seminarske naloge, oddano in  zagovarjano seminarsko delo/projekt, kolokvij, pisni izpit in ustni izpit.
 • Opravljene obveznosti iz seminarske naloge oz. dela, projekta oz. projektne naloge so predpogoj za pristop k izpitu.
 • Ocenjevalna lestvica pisnega in/ali ustnega izpita: nezadostno (1-5), zadostno 6, dobro 7, prav dobro 8, prav dobro 9, odlično 10.
 • Pisni izpit 80%, seminarska naloga 20%.

Metode poučevanja in učenja:

Metode poučevanja in učenja:
predavanja,
seminar (PBL – učenje na problemu), 
aktivno delo po skupinah.

Materialni pogoji za izvedbo predmeta:
učilnica z multimedijsko opremo – predavanja,
DVD projektor,
Flip chart tabla.