Naslov predmeta:

Management v zdravstvu in zdravstveni negi

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Andrej Robida
izr. prof. dr. Brigita Skela Savič

Izvajalec predmeta:

 • izr. prof. dr. Andrej Robida
 • izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
 • dr. Saša Kadivec, višja predavateljica, asistentka

Kontaktne ure predavanj:

40

Kontaktne ure seminar:

40

Kontaktne ure vaj:

20

Individualno delo študenta:

150

ECTS:

10

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

Letni

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

Seznaniti študenta z osnovami in aktualnimi vsebinami na področju organizacije, managementa in temeljnimi principi kakovosti v zdravstvu. Študent mora ob koncu predmeta razumeti delovanje organizacije, razliko med managementom in vodenjem ter med delom in odgovornostmi managerja in strokovnjaka, vse z vidika organizacij zdravstvenega varstva. Poznal bo temeljne funkcije managementa (planiranje, organiziranje, vodenje in kontrola), vrste managementa (strateški, operativni, projektni) ter ključne vsebine sodobnega managementa. Seznanil se bo s temeljnimi znanji na področju celovitega obvladovanja kakovosti v zdravstvu in kako jih prenesti v neposredno delovanje posameznika, tima, oddelka, zdravstvenega zavoda in zdravstvenega sistema.
 

Obvezna literatura:

 • Shortell SM, Kaluzny AD. Health Care Management: Organizational Design and behavior. Albany, N.Y. : Delmar Publishers; cop. 2007.
 • Dunn R. Haimann’s Healthcare Management. 8th ed. Chicago: Health Administration Press; 2007.
 • Česen M. Management javne zdravstvene službe. Ljubljana: CTU; 2003.
 • Vila A, Kovač J. Osnove organizacije in managementa. Kranj: Moderna organizacija; 2003. (izbrana poglavja)
 • Možina S, ed. Management: Nova znanja za uspeh. Ljubljana: Didakta; 2005. (izbrana poglavja).
 • Rozman R, Kovač J. Management. Ljubljana: GV Založba; 2012.
 • Robida A. Pot do odlične zdravstvene prakse. Vodnik za izboljševanje kakovosti in presojo lastne zdravstvene prakse. Ljubljana: Planet GV; 2009.
 • Hines P, Found P, Griffith G, Harrison R. Ohranjanje vitkosti. Uspeti, ne le preživeti. Ljubljana:Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje; 2012.
 • Robida A. Napake pri zdravstveni obravnavi pacientov: priročnik : Root cause analysis RCA / Andrej Robida. Bled: Center za izboljševanje kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave, Prosunt; 2013.
 • Članki po navodilih VSU

Priporočljiva literatura:

 • Dohrey TL, Horne T. Managing Public Services - Implementing Changes. London: Routledge; 2002.
 • Mills A, Bennett S, Russell S. The Challenge of Health Sector Reform: What Must Governments Do? New York: St. Martin's Press; 2001.
 • Ransom SB, Joshi MS, Nashi DB. The health care quality book. Chicago: Health Administration Press; 2005. (izbrana poglavja)
 • Phelps CE. Health Economics. 3rd ed. Boston: Addison Wesley; 2003. (izbrana poglavja)
 • Scott RB, Joshi M, Nash D. The Hhealthcare Quality Book. Chicago: Health Administration Press ; 2004.
 • Robida  A. Nacionalne usmeritve za razvoj kakovosti v zdravstvu. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje; 2006. Dostopno na: http://www.mz.gov.si
 • Institute of Medicine. Crossing the Quality Chiasm. Washington DC: National Academies Press; 2001.
 • Svet Evrope (2006). Priporočilo Rec (2006)7 odbora ministrov  državam članicam o ravnanju z varnostjo pacientov in preprečevanju neželenih dogodkov v zdravstvu. Dostopno na: http://www.mz.gov.si
 • Fras Z, Robida A, Brubnjak JV, et al. Priročnik za smernice. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje; 2003. Dostopno na: http://www.mz.gov.si
 • Robida A, ed. Uvajanje izboljševanja kakovosti v bolnišnice. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje; 2006. Dostopno na: http://www.mz.gov.si
 • Yazbeck AM, Robida A, eds. Metodološka priporočila za oblikovanje in uvajanje kliničnih poti. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje; 2006. Dostopno na: http://www.mz.gov.si
 • Fras Z, Robida A, Brubnjak JV, et al. Priročnik za smernice. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje; 2003. Dostopno na: http://www.mz.gov.si
 • Robida A, ed. Uvajanje izboljševanja kakovosti v bolnišnice. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje; 2006. Dostopno na: http://www.mz.gov.si
 • Yazbeck AM, Robida A, eds. Metodološka priporočila za oblikovanje in uvajanje kliničnih poti. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje; 2006. Dostopno na: http://www.mz.gov.si 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Ni posebnih pogojev.

Metode ocenjevanja:

 • Pisni izpit - 80%
 • Seminarsko delo - 20%
   

Metode poučevanja in učenja:

Predavanje, seminarji, vaje, izvedba raziskave.