RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM OPRAVLJANJA PRAKSE V TUJINI 
V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ 
za študijsko leto 2016/2017 

Rok za oddajo prijav za mobilnost je do porabe Erasmus+ sredstev

Program Erasmus+ študentom omogoča, da del rednega praktičnega izobraževanja namesto na matični instituciji opravi na partnerski instituciji v tujini. 

Partnerske institucije v tujini, na katerih lahko študenti opravijo del študijskih obveznosti so tiste institucije, s katerimi ima FZJ podpisan medinstitucionalni sporazum Erasmus+ o izmenjavi študentov v določenem študijskem letu za ustrezno študijsko področje.
Opravljanje prakse na partnerski instituciji v tujini lahko traja 3 mesece. Študij se izvaja izključno v obliki praktičnega usposabljanja oz. klinične prakse. 

V študijskem letu 2016/2017 je na voljo osem mobilnosti študentov. Osnovni pogoji: 
Na razpis se lahko prijavi študent, ki izpolnjuje osnovne pogoje za pridobitev statusa »Erasmus+ študenta«, ki jih določa program:
-       da ima med študijem v tujini aktiven status študenta na FZJ, 
-       da bo v študijskem letu 2016/2017 vpisan najmanj v drugi letnik dodiplomskega študija na FZJ,
-       da je na prvi stopnji študija zaključil najmanj prvi letnik,
-       uspešno opravljen test znanja tujega jezika. Neudeležba na jezikovnem testu se bo upoštevala kot odstop od kandidature za študentsko izmenjavo,
-       oddaja motivacijskega pisma,
-       opravljen razgovor z mednarodnim koordinatorjem,
-       izpolnitev pogojev, ki jih določi izbrana gostujoča institucija v tujini (npr. zdravniško potrdilo, potrdilo o nekaznovanosti, test MRSA ipd.),
-       da v času dosedanjega študija na isti stopnji študija (na katero bo vpisan v študijskem letu 2016/2017) še ni izkoristil 12 mesecev izmenjave v okviru programov Erasmus VŽU in Erasmus+,
-       študent mora biti državljan RS ali pa mora v RS imeti stalno bivališče. 

Poleg  teh pogojev lahko FZJ določi dodatne kriterije kot so motivacija študenta, mednarodna aktivnost študenta, znanje tujega jezika, akademski uspeh ipd. in sama izbere primerne kandidate za razpisana mesta, vendar pa morajo biti vse zahteve v okviru postopka izbora transparentne, dokumentirane in dostopne vsem zainteresiranim že med prijavnim postopkom. 

Študijske obveznosti, ki so pred odhodom v tujino dogovorjene in od matične in partnerske institucije potrjene v študijskem sporazumu (Learning Agreement for Traineeship) in, ki jih študent uspešno opravi na partnerski instituciji v tujini, se študentu po vrnitvi priznajo na matični fakulteti. Priznanje uspešno opravljenih obveznosti je lahko zavrnjeno le, če študent ni dosegel nivoja znanja/usposobljenosti, ki ga je zahtevala institucija gostiteljica ali drugače ni izpolnil dogovorjenih obveznosti in pogojev glede priznanja.

V primeru neizpolnjevanja obveznosti, ki so določene v študentskem sporazumu, študent Erasmus+ dotacijo v celoti vrne instituciji.
Dotacija Erasmus+ le sofinancira stroške bivanja v tujini in ne pokrije stroškov v celoti.
Študent, ki prejme Erasmus+ finančno dotacijo, je še naprej upravičen prejemati morebitno nacionalno štipendijo.

V primeru večjega števila prijav kot pa je razpoložljivih mest oz. sredstev za mobilnost, bodo prednost pri dodelitvi dotacij imeli tisti študenti, ki v predhodnih letih še niso koristili dotacije.

Študenti, ki se bodo prijavil na razpis za mobilnost študentov v okviru programa Erasmus+ in jih bo FZJ za študij v tujini v študijskem letu 2016/2017 potrdila ter uvrstila  na seznam izbranih študentov, bodo o višini Erasmus+ finančne dotacije in vseh nadaljnjih postopkih obveščeni na elektronski naslov.

Namen mobilnost študentov z namenom študija v tujini:
-       študent v tujini pridobiva nove praktične izkušnje,
-       izboljša znanje tujega jezika,
-       pridobi splošno razgledanost,
-       okrepi svojo konkurenčnost na trgu delovne sile,
-       pridobi priznanje uspešno opravljenih obveznosti (ECTS, vpis v Dodatek k diplomi), kar je opredeljeno v t. i. dogovoru o praktičnem usposabljanju (»Learning Agreement for Traineeship«), v soglasju z matično in partnersko institucijo,
-       zabeleži pridobljena znanja in izkušnje v sklop dokumentov Europass (npr. Europass mobilnost, Europass priloga k diplomi, Europass življenjepis.

POSTOPEK PRIJAVE:
-          študent na spletni strani FZJ preveri seznam partnerskih institucij, kjer lahko v študijskem letu 2016/2017 opravi del študijskih obveznosti,
-          študent izpolni obrazec za prijavo in napiše motivacijsko pismo v angleškem jeziku ter oba dokumenta pošlje na naslovmednarodne koordinatorice: kpesjak@fzj.si. 
Prijava študenta se realizira s potrditvijo institucije gostiteljice.

Po realizirani mobilnosti posameznega udeleženca, kateremu je bilo sofinanciranje na podlagi razpisa odobreno, je potrebno predloži:
-       vse račune povezane s prevozom in bivanjem v tujini, 
-       potrdilo institucije gostiteljice na predpisanem obrazcu Letter of confirmation for Erasmus+ Mobility z izpolnjenimi vsemi zahtevanimi podatki, podpisom odgovorne osebe s strani univerze gostiteljice ter uradnim žigom,
-       podpisano dokumentacijo iz klinične prakse v tujini.