Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (FZAB) želi preko skupnih projektov, raziskav, študijskih programov in izmenjave visokošolskih učiteljev in študentov postati prepoznavna aktivna članica skupine najbolj kakovostnih evropskih visokošolskih institucij s področja zdravstvene nege in zdravstva.

FZAB se doma in v tujini povezuje z uglednimi ustanovami na področju, kjer deluje sama in širše. Povezovanje z državami, kjer so programi na področju zdravstvene nege in zdravstva razviti na vseh treh bolonjskih stopnjah, je nujno, saj v Sloveniji še nimamo kritične mase magistrskih študentov zdravstvene nege, prav tako še ni razvit doktorski študij.

Strategija fakultete je na področju mednarodnih izmenjav usmerjena k:

  • omogočiti študentom, da opravijo del študijskega programa na partnerskih univerzah držav članic Evropske unije in izven;
  • omogočiti visokošolskim učiteljem in sodelavcem vključitev v pedagoške in raziskovalne procese na partnerskih univerzah držav članic Evropske unije in izven;
  • uvajanju izvajanja posameznih predmetov v angleškem jeziku in s tem ustvarjanja pogojev za hitrejšo izmenjavo študentov na prvi in drugi bolonjski stopnji študija;
  • gostovanju tujih predavateljev na prvi in drugi bolonjski stopnji študija;
  • ustvarjanju učnih baz v sosednjih državah;
  • ustvarjanju skupnih raziskovalnih in razvojnih projektov;
  • izmenjavi znanj, izkušenj in dobre prakse;
  • oblikovanju skupnih študijskih programov.

FZAB je vključena v decentralizirane aktivnosti, ki jih koordinira Nacionalna agencija CMEPIUS, kamor sodijo programi mobilnosti Erasmus, eden izmed podprogramov programa Vseživljenjsko učenje (The Lifelong Learning Programme), Erasmus+ in EGP - Norveški finančni mehanizem ter v druga mednarodna združenja in oblike mednarodnega sodelovanja.

Številka ECHE listine: 253002-LA-1-2014-1-SI-E4AKA1-ECHE
Erasmus identifikacijska številka: SI JESENIC01

PIC: 949637664

Mednarodno sodelovanje na FZAB ureja Pravilnik o izvajanju mednarodnih izmenjav na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin.


Kontaktni podatki:

dr. Katja Pesjak
Telefon: +386 4 5869 364
Telefaks: +386 4 5869 363
E-pošta: kpesjak@fzab.si