Objave v letu 2016

ISTENIČ, Ana. Zdravljenje raka materničnega vratu z brahiradioterapijo: doživljanje žensk = Brachyradiotherapy for cervical cancer: experience of women: raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [A. Istenič], 2016. [COBISS.SI-ID 1024183342]

DEMŠAR, Andreja, LALJEK, Darko. Dejavniki, ki so povezani s stresom pri medicinskih sestrah in zdravstvenih tehnikih v Pediatrični kliniki Ljubljana = Factors associated with stress among nurses and medical tehnicians at University Childrens Hospital: raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [A. Demšar]: [D. Laljek], 2016. [COBISS.SI-ID 1024183086]

HROVAT, Nina, TOMAŽEVIČ, Simona. Vprašanje stigme o duševni bolezni med srednješolci dveh srednjih šol v gorenjski regiji = The question about stigma of mental illness among high school students in two high schools in the Gorenjska region: raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [N. Hrovat]: [S. Tomaževič], 2016. [COBISS.SI-ID 1024182830]

LAVTIŽAR, Jana, SIVEC, Gordana. Doslednost razkuževanja rok po metodi 5. trenutkov za higieno rok v Splošni bolnišnici Jesenice: raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [J. Lavtižar]: [G. Sivec], 2016. [COBISS.SI-ID 1024184110]

ČAUŠEVIĆ, Majda. Uporaba nefarmakoloških metod za lajšanje bolečine pri bolnikih obolelih z rakom: raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [M. Čaušević], 2016. [COBISS.SI-ID 1024183598]

Objave v letu 2015

BOLE, Urban. Dejavniki tveganja za padec pacientov na področju duševnega zdravja = Risk factors for falls of patients in mental health: raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [U. Bole], 2015. [COBISS.SI-ID 1024183854]

NOVAK, Anja, ZALOŽNIK, Anja
. Zadovoljstvo diplomiranih medicinskih sester s kliničnim mentorstvom v Splošni bolnišnici Jesenice = Nurse satisfaction with clinical mentoring in General Hospital Jesenice : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. - Jesenice : [A. Novak, A. Založnik], 2015. [COBISS.SI-ID 1024132142 ]

POGAČNIK, Nina, POGAČNIK, Matej. Razumevanje kategorizacije pacientov pri medicinskih sestrah : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice : [N. Pogačnik, M. Pogačnik], 2015.[COBISS.SI-ID 1024131886]

EMEĐI, Dragica.
Kazalniki kakovosti pri ohranjanju integritete kože pacienta in razjeda zaradi pritiska - metasinteza pregleda : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [D. Emeđi], 2015. 47 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1024123438]

ŠPENDL, Joland Barbara, RAŠIĆ, Jure
. Odnos med odvisnostjo od alkohola in odvisnostjo od prepovedanih drog in primernost za napovedovanje uspešnosti zdravljenja : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [J. B. Špendl, J. Rašić], 2015. 39 f., [2] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1024125230]

TRAKO, Kemila. Odnos, znanje in ovire pri uporabi na dokazih podprte zdravstvene nege pri diplomiranih medicinskih sestrah v Splošni bolnišnici Jesenice : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [K. Trako], 2015. 43 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1024124974]

MALI, Brigita, MOČNIK, Lara. Pogled medicinskih sester na napake pri deljenju zdravil v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije - Soča = Nurse's view on medication errors in University Rehabilitation Institute - Soča : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [B. Mali, L. Močnik], 2015. 33 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1024124718]

SKUHALA, Robert. Pomen izobraževanja gasilcev o temeljnih postopkih oživljanja z uporabo AED : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [R. Skuhala], 2015. 36 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1024125486]

CVETEŽAR, Irena Špela. Pomen izobraževanja zaposlenih v patronažni dejavnosti pri obravnavanju žensk, žrtev nasilja v družini : pilotna raziskava : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [I. Š. Cvetežar], 2015. 33 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1024124462]

DENŽIČ, Mateja, GRIL, Sabina. Stališča medicinskih sester o elektronskem dokumentiranju v Splošni bolnišnici Jesenice = Nurses' opinion on the electronic documentation in General Hospital Jesenice : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [M. Denžič, S. Gril], 2015. 26 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1024123694]

Objave v letu 2014

FAJFAR, Jana. Razumevanje vloge referenčnih ambulant družinske medicine pri vključevanju v preventivne programe kroničnih nenalezljivih bolezni : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [J. Fajfar], 2014. 38 f., [2] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1024124206]

VOVK, Andreja. Zadovoljstvo na delovnem mestu in kakovost zdravstvene in babiške nege na vzorcu medicinskih sester in babic z Ginekološke klinike v Ljubljani : visokošolski strokovni študijski program druge stopnje Zdravstvena nega : naziv študijskega predmeta: Na dokazih podprta praksa zdravstvene nege : raziskovalni projekt / Andreja Vovk. - Ljubljana : [A. Vovk], 2014. [COBISS.SI-ID 1024102702]

BAJDA, Nuša. Poznavanje in razumevanje paliativne oskrbe pri zdravi populaciji : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje "zdravstvena nega" / Nuša Bajda. - Jesenice : [N. Bajda], 2014. [COBISS.SI-ID 79805185 ]

POGAČNIK, Manca. Izkušnje pacientov z vodenjem akutne pooperativne bolečine na ortopedskem oddelku Splošne bolnišnice Jesenice : raziskovalni projekt visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega / Manca Pogačnik. - Jesenice : [M. Pogačnik], 2014 [COBISS.SI-ID 1024105774 ]

MIMIĆ, Alenka. Zadovoljstvo svojcev s paliativno obravnavo družinskega člana na paliativni enoti Klinike Golnik : raziskovalni projekt visokošolskega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega / Alenka Mimić. - Jesenice : [A. Mimić], 2014. [COBISS.SI-ID 1024105518]
 

Objave v letu 2013

GIANINI, Ana. Ocena poznavanja vodenja sladkorne bolezni ob razširjeni letni kontroli pri otrocih in mladostnikih s sladkorno boleznijo tipa 1 : študijski program 2. stopnje "zdravstvena nega", naziv študijskega predmeta "Na dokazih podprta praksa v zdravstveni negi". Jesenice: [A. Gianini], 2013. [COBISS.SI-ID 74801409]

ŽITNIK ŠIRCELJ, Metka. Vloga diplomirane medicinske sestre na odnos in razumevanje bolezni pri novo odkritih bolnikih s KOPB v referenčni ambulanti : študijski program 2. stopnje "zdravstvena nega", naziv študijskega predmeta "Na dokazih podprta praksa v zdravstveni negi". Grosuplje: [M. Žitnik Šircelj], 2013. [COBISS.SI-ID 74801153]

TRČEK, Marija. Izkušnje starostnikov s padci : raziskovalni projekt, študijski program 2. stopnje »Na dokazih podprta praksa v zdravstveni negi". Jesenice : [M. Trček], 2013. [COBISS.SI-ID 74390529]


Objave v letu 2012


ZUPANC, Breda.  Potrebe po znanju o paliativni oskrbi v domovih za starejše občane in na kliničnem oddelku za travmatologijo UKC Ljubljana : raziskovalni projekt visokošolskega študijskega programa 2. stopnje "Zdravstvena nega" : na dokazih podprta praksa v zdravstveni negi.- Jesenice : [B. Zupanc], 2012. [COBISS.SI-ID 73010689]

GORJUP POŽENEL, Darja. Ustrezna prehranjenost starostnikov v domski oskrbi kot izziv sodobni zdravstveni negi : raziskovalni projekt, študijski program 2. stopnje "Na dokazih podprta praksa v zdravstveni negi". Jesenice: [D. Gorjup], 2012.  [COBISS.SI-ID 71717377]

PERUŠEK, Anica. Komunikacija in kakovost odnosov med medicinsko sestro in starejšimi ljudmi v patronažnem varstvu : raziskovalni projekt, študijski program 2. stopnje "Na dokazih podprta praksa v zdravstveni negi". Jesenice: [A. Perušek], 2012. [COBISS.SI-ID 70960897]

BOŽIĆ, Josip. Pomen informiranosti pacienta s pooperativno bolečino pri uporabi kontinuirane epiduralne analgezije : raziskovalni projekt, študijski program 2. stopnje "Na dokazih podprta praksa v zdravstveni negi". Ljubljana: [J. Božić], 2012. [COBISS.SI-ID 70972161]


Objave v letu 2011

MEDVEŠEK Zakojč, Vesna: Kakovost dokumentiranja perifernega venskega kanala : raziskovalni projekt. Jesenice : Visoka šola za zdravstveno nego, 2011. [COBISS.SI-ID 67959809]

PIRNAT, Jožica: Vpliv interneta na mlade in vzgoja za zdravje v osnovnem zdravstvenem varstvu : raziskovalni projekt. Jesenice : Visoka šola za zdravstveno nego, 2011. [COBISS.SI-ID 67958273]

KURALT, Nataša: Pravice otrok v bolnišnici - osnova za dobro sodelovanje med otrokom, starši in medicinsko sestro. Ljubljana; Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2011. [COBISS.SI-ID 68081665]

BLAZINŠEK, Urška: Učinkovita komunikacija diplomiranih in srednjih medicinskih sester z dementnim pacientom v psihiatričnih bolnišnicah : raziskovalni projekt. Ljubljana; Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2011. [COBISS.SI-ID 68081921]

AHAČIČ, Maruša: Stopnja znanja diplomiranih medicinskih sester o vodenju pacienta na trajnem zdravljenju s kisikom na domu in mnenje pacientov o izvajanju zdravstvene vzgoje diplomiranih medicinskih sester na oddelku : raziskovalni projekt. - Tržič ; Jesenice : Visoka šola za zdravstveno nego, 2011. [COBISS.SI-ID 67784193]

ŠUNTAR ERJAVŠEK, Avrea: Ocena poteka zdravstvene vzgoje pri pacientih, ki se zdravijo s specifično imunoterapijo zaradi preobčutljivosti na pike kožekrilcev in priložnosti za izboljšave : raziskovalni projekt. - Kamnik ; Jesenice : Visoka šola za zdravstveno nego, 2011. [COBISS.SI-ID 67784449]

STROJAN, Nataša: Odnos medicinskih sester do raziskovanja v zdravstveni negi : raziskovalni projekt. - Jesenice : Visoka šola za zdravstveno nego, 2011. [COBISS.SI-ID 67783937]


Objave v letu 2010


BAHUN, Mateja. Medsebojna pomoč med pacienti s sladkorno boleznijo tip 2 v društvih diabetikov na Gorenjskem : raziskovalni projekt. Ljubljana: [M. Bahun], 2010. [COBISS.SI-ID 65410561]

ŽELEZNJAK, Vladka. Dostopni časi do pacientov z urgentnimi stanji v nujni medicinski pomoči Kočevje : raziskovalni projekt. Kočevje : [V. Železnjak], 2010. [COBISS.SI-ID 65410305]

ANDERLE, Darja.  Motivacijski dejavniki pri vključevanju v CINDI delavnice : raziskovalni projekt.  Ljubljana : [D. Anderle], 2010. [COBISS.SI-ID 65410049]

MEDJEDOVIĆ, Sabina. Medpoklicno sodelovanje med medicinskimi sestrami in zdravniki na Onkološkem inštitutu v kirurški enoti : raziskovalni projekt. Ljubljana : [S. Medjedovič], 2010. [COBISS.SI-ID 65409793]

MAČEK, Bernarda. Dejavniki, ki vplivajo na socialno integracijo starostnika v domačem okolju : raziskovalni projekt. Ljubljana : [B. Maček], 2010. [COBISS.SI-ID 65409537]

SMODIŠ, Marta. Odnos medicinske sestre do opravljanja del in nalog, ki sodijo v pristojnost zdravnika : raziskovalni projekt.  Jesenice : [M. Smodiš], 2010. [COBISS.SI-ID 9019293]

VRAŽIČ, Zvezdana. Vloga družinskih determinant na gibalne in prehranjevalne navade otrok in mladostnikov s preveliko telesno težo : raziskovalni projekt. - Maribor : [Z. Vražič], 2010. [COBISS.SI-ID 9010589]

ŠKRBINA, Vanja. Življenjski slog medicinskih sester, ki opravljajo večizmensko in enoizmensko delo na Onkološkem inštitutu : raziskovalni projekt. - Ljubljana : [V. Škrbina], 2010. [COBISS.SI-ID 9010333]

PIVAČ, Sanela. Dejavniki, ki vplivajo na uspešnost študentov pri študijskem procesu na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice : raziskovalni projekt. - Jesenice : [S. Pivač], 2010. [COBISS.SI-ID 9010077]

NJENJIĆ, Gordana. Zdrava nosečnica - koncept kontinuirane skrbi kot izziv za slovenske babice : raziskovalni projekt. - Ljubljana : [G. Njenjić], 2010. [COBISS.SI-ID 9009821]

TORKAR, Tanja. Zdrave šole na Gorenjskem - perspektiva vodij šolskih timov : raziskovalni projekt. - Ljubljana : [T. Torkar], 2010. [COBISS.SI-ID 9002141]

KALENDER Smajlovič, Sedina. Stališča medicinskih sester do zagotavljanja kakovosti zdravstvene nege v Splošni bolnišnici Jesenice : raziskovalni projekt. - Ljubljana : [S. Kalender Smajlović], 2010. [COBISS.SI-ID 9001885]

PETKOVŠEK Gregorin, Romana. Fantomski občutek/bolečina kot dejavnik, ki vpliva na kakovost življenja pacientov po amputaciji spodnjega uda : raziskovalni projekt. - Ljubljana : [R. Petkovšek-Gregorin], 2010. [COBISS.SI-ID 9001373]