VODSTVO

Predstojnica Centra za kakovost in evalvacije je Sedina Kalender Smajlović, mag. zdr. neg., pred.

CENTER ZA KAKOVOST IN EVALVACIJE


Center za kakovost in evalvacije (Center KE) je organizacijska enota z namenom hitrega prilagajanja razvojnim zahtevam, kar omogoča sistemski pristop v procesu zagotavljanja in nenehnega izboljševanja kakovosti. Ustanovljen je bil v maju 2014. Razvoj in skrb za nenehno izboljševanje kakovosti na fakulteti je namenjen podpori uresničevanja poslanstva in strategije, ohranjanju in izboljševanju kakovosti vseh temeljnih in podpornih procesov.
Delovanje Centra KE prispeva k povečani preglednosti, odzivnosti, odprtosti in primerljivosti ob upoštevanju veljavnih standardov, smernic in priporočil na področju visokošolskega izobraževanja v domačem in v tujem prostoru. Pomembna in odgovorna naloga Centra KE je spodbujanje in vodenje aktivnosti za razvoj kulture kakovosti. Center KE izvaja delovne naloge na področju institucionalne akreditacije: koordinacija institucionalne evalvacije, vodenje in koordinacija aktivnosti ob pridobivanju standardov in akreditacij na področju kakovosti v Republiki Sloveniji in mednarodno, sodelovanje pri pripravi vlog za akreditacije ali ponovne akreditacije (reakreditacije) zavoda in študijskih programov.

KOLEGIJ DEKANA / DEKANJE

Posvetovalni organ dekana / dekanje je kolegij. Kolegij vodi dekan / dekanja in je sestavljen iz vodstva. Na seje kolegija Dekana so glede na dnevni red vabljeni še predstojniki oddelkov, predstojniki kateder, predstojniki inštitutov, predstojniki centrov, vodja knjižnice in vodje referatov.

KOMISIJA ZA KAKOVOST IN EVALVACIJE (KKE)

KKE obravnava poročilo fakultete o spremljanju, ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti s področja zavoda kot celote, izobraževanja in raziskovanja, obravnava predloge sistemskih izboljšav na področju delovanja komisije, obravnava predlog kazalcev in standardov ter postopkov za spremljanje učinkovitosti po pomembnejših področjih dejavnosti, predlaga spremembe aktov, ki urejajo področje delovanja komisije.

Sestava KKE:

• Sedina Kalender Smajlović, pred., predsednica,
• Sanela Pivač, pred., članica,
• Ivica Avberšek Lužnik, članica,
• Barbara Habe Sintič, članica,
• Ema Potočnik, predstavnica študentov.

SKUPINA ZA STALNO IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI (SIK)

SIK izvaja politiko kakovosti fakultete, vodi aktivnosti za razvoj kulture kakovosti, koordinira aktivnosti na področju kazalnikov kakovosti (spremljanje, razvoj novih kazalnikov), vključuje zaposlene in študente v »skupine za kakovost« in skrbi za sistemsko ureditev področja (pravilniki, dokumentacija).

Člani SIK:

• Sedina Kalender Smajlović, pred. – predsednica,
• Marta Smodiš, pred. – članica s pedagoškega področja,
• Suzana Aupič – članica z upravnega področja,
• Barbara Habe Sintič – članica z upravnega področja.

Fakulteta stremi k izboljšavam in razvoju. V sistemu nenehnega izboljševanja kakovosti imajo vsi deležniki možnost podati predlog izboljšav preko obrazca Moj predlog.
Z oddajo predloga vsak deležnik prispeva k zagotavljanju in izboljševanju kakovosti na fakulteti. Obrazec Moj predlog obravnava skupina SIK, ki predlagatelju poda povratno informacijo.