POSLANSTVO

Ustvarjamo, posredujemo in razširjamo znanja za zagotavljanje kakovostne, varne in učinkovite zdravstvene obravnave.

VIZIJA

Vodilna fakulteta na področju izobraževanja, raziskovanja, mednarodnega povezovanja v zdravstveni negi, promociji zdravja, managementu in kakovosti v zdravstvu. 

VREDNOTE

Temeljne vrednote na katerih gradimo kulturo FZAB so partnerstvo, znanje in razvoj.


Temeljna izhodišča vizije razvoja Fakultete za zdravstvo Angele Boškin

Študijski programi 
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin želi postati najbolj kakovostna šola za področje študijskih programov: zdravstvena nega (prva in druga bolonjska stopnja), promocija zdravja (druga bolonjska stopnja), zdravstveni management in kakovost v zdravstvu (druga bolonjska stopnja). Fakulteta želi razviti tudi doktorski študij na področju zdravstvene obravnave – zdravstvene vede, ki bo vključeval področja dela kot so zdravstvena nega, promocija zdravja, zdravstveni management, kakovost v zdravstvu,  idr. Doktorski študij želi pripraviti v povezavi z domačimi in tujimi univerzami.  

Lik diplomanta
Diplomanti Fakultete za zdravstvo Angele Boškin na vseh stopnjah in študijskih programih bodo prepoznani po celovitosti znanja in veščin ter sposobnostih holistične obravnave pacienta, integracije svojega delovanja v zdravstvenem timu in vključevanja ter vodenja zahtevnih strokovnih in sistemskih problemov v zdravstvu glede na stopnjo dosežene izobrazbe. Želimo doseči odlično zaposljivost diplomantov Fakultete za zdravstvo Angele Boškin na prvi stopnji študija in odlično usposobljenost in prepoznavnost magistrskih diplomantov na področju raziskovalnega dela in izboljševanja klinične prakse ter prepoznani znanstvenoraziskovalni doprinos zaposlenih Fakultete za zdravstvo Angele Boškin in magistrskih ter bodočih doktorandov. Vizija fakultete je, da znanje diplomantov na vseh bolonjskih stopnjah prinese nove dimenzije znanja za dvig kakovosti zdravstvene obravnave zdrave in bolne populacije. 

Raziskovanje in razvoj
Temelj razvoja fakultete je nenehna krepitev znanstveno raziskovalnega dela (temeljnega in aplikativnega) na področju delovanja Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, katerega rezultati morajo obogatiti klinično delovanje v zdravstvenih zavodih, zdravstveni politiki in zdravstvu kot sistemu in biti podlaga za razvoj novih programov in biti objavljeni v domači in tuji periodiki. Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin izvaja znanstvenoraziskovalno dejavnost, je članica Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) in sodeluje v domačih in mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektih. Fakulteta raziskovanje razume kot temeljno dejavnost, ki bogati pedagoško delo, daje priložnosti posodabljanja in razvoja študijskih programov ter omogoča prispevek fakultete k razvoju znanstvenih disciplin, na katerih deluje in izvaja študijske programe.    

Mednarodna vpetost
V mednarodnem merilu želi Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin preko skupnih projektov, raziskav, študijskih programov in izmenjave visokošolskih učiteljev in študentov postati prepoznavna aktivna članica skupine najbolj kakovostnih evropskih šol s področja zdravstvene nege in zdravstva. Fakulteta za zdravstvo se doma in v tujini povezuje z uglednimi ustanovami na področju, kjer deluje sama in širše. Povezovanje z mednarodnimi strokovnjaki in njihova vključitev v pedagoško in raziskovalno delo je temelj za doseganje izobraževalnih ciljev na programu druge stopnje. Mednarodno vpetost  se izvaja preko razširjene Erasmus listine in več kot dvajsetih mednarodnih Erasmus sporazumov ter bilateralnih sporazumov.  

Vpetost v okolje
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin stremi k odlični vpetosti v okolje gorenjske in osrednjeslovenske regije. V zdravstvenih zavodih obeh regij izvaja klinično usposabljanje študentov, izvaja skupne raziskovalne in razvojne projekte, organizira strokovna in znanstvena srečanja preko Centra za vseživljenjsko učenje, karierno svetovanje, tutorstvo in mentorstvo. Učne baze omogočajo integracijo teorije in prakse, zato je partnerstvo nujno. Visokošolski učitelji morajo biti v kontaktu z neposredno prakso in morajo spremljati razvoj posameznega strokovnega področja ter nenehno posodabljati teoretične in praktične vsebine predmetov v skladu s sprejetimi strokovnimi doktrinami in smernicami. Kakovostno delovanje in povezovanje visokošolskih učiteljev in strokovnih sodelavcev v učnih bazah je temelj za doseganje izobraževalnih ciljev študijskih programov.  
Pomembno vlogo ima povezovanje fakultete z regijskim okoljem in drugimi nosilci razvoja, predlaganje projektov, ki so povezani s potrebami zdrave in bolne populacije, pomembna pa je tudi integracija fakultete v zdravstveno-vzgojne in druge aktivnosti za dvig zdravja populacije in razvoj sistema zdravstvenega varstva.

Kadri

Za izvajanje dejavnosti zaposluje in razvija visokošolske učitelje in sodelavce ter zaposlenim omogoča študij za dvig ravni izobrazbe. Na letni ravni izvaja obvezna izobraževanja s področja didaktike in sodobnih pristopov učenja. Svojo dejavnost izvaja v skladu s področno zakonodajo, pravili, merili, navodili in EU direktivo za regulirane poklice. 
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin ima sodobno opremljene prostore za izvajanje dejavnosti na sedežu šole in dislocirani enoti v Ljubljani. 

Kakovost

Za zagotavljanje nenehnega spremljanja in izboljševanja kakovosti dela ima Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin Center za kakovost in evalvacije, Komisijo Senata za kakovost in evalvacije ter skupino za Stalno izboljševanje kakovosti. Fakulteta za zdravstvo Jesenice je dne 17. 5. 2012 s strani SIQ pridobila standarda ISO 9001:2008 in KzP MODEL:2008, kar jo umešča v skupino visokošolskih zavodov, ki imajo urejen in certificiran sistem vodenja kakovosti.

Družbena odgovornost
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin želi postati uveljavljena, družbeno odgovorna nosilka izobraževanja in prenosa znanja iz področja zdravstvene nege in zdravstva. Z znanstvenoraziskovalnim razvojem, razvojem novih programov, mednarodnim povezovanjem in razvojem visokošolskih učiteljev želi postati del univerzitetnega prostora v Sloveniji.
Za uresničevanje vizije razvoja fakulteta zaposluje in razvija visokošolske učitelje in njihove sodelavce, ki v svoje delo vnašajo inovativnost, sodobne metode poučevanja in raziskovanja ter gradijo partnerski odnos s študenti na osnovi aktivnega vključevanja študentov v izvajanje študijskih programov. Pri izvajanju naštetih dejavnosti se fakulteta povezuje z domačimi in s tujimi strokovnjaki, ki delujejo na različnih znanstvenih disciplinah, s primerljivimi šolami doma in v tujini in z domačimi ter s tujimi strokovnimi združenji na področjih izvajanih študijskih programov in znanstvenoraziskovalnih projektov. Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin stremi k temu, da svojo dejavnost izvaja kakovostno, mednarodno primerljivo, etično in učinkovito. Temeljne vrednote od začetka delovanja Fakultete za zdravstvo Angele Boškin so partnerstvo, znanje, razvoj. Te dimenzije so vpete v vse elemente delovanja fakultete.