Zakaj Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin?

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (FZAB) je mlada, sodobna in ambiciozna šola. Če ste odločeni, da želite pridobiti najboljša znanja iz zdravstvene nege in zdravstva, je FZAB prava študijska izbira. Prav tako je FZAB prava izbira za vse tiste, ki iščete dinamično delovno okolje, z veliko mero razvojnih in raziskovalnih aktivnosti.

Študijski programi FZAB so mednarodno primerljivi in so odgovor na zdravstvene potrebe prebivalstva ter vključujejo sodobne pristope na področju zdravstvene obravnave in organiziranja zdravstvenega sistema. Na šoli izvajamo tri študijske programe, visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Zdravstvena nega, ki je usklajen z EU direktivo za regulirane poklice, ter študijska programa druge stopnje (mag./2I.) Zdravstvena nega in Promocija zdravja. V postopku priprave in akreditacije so še drugi programi. Prve študente smo sprejeli leta 2007, v letu 2010 v delovno okolje pospremljamo prve diplomante, diplomirane medicinske sestre in diplomirane zdravstvenike. Prve magistrice in magistre zdravstvene nege pričakujemo konec leta 2012.

Pri nas boste v polni meri doživeli partnerstvo, znanje, razvoj, inovativnost, raziskovanje in kakovost, tako v teoretičnem, kot v praktičnem delu usposabljanja za poklic. Spodbujali vas bomo, da del študijskih obveznosti opravite na naših partnerskih univerzah v državah Evropske unije. Ko boste po končanem študiju iskali zaposlitev, bo namreč pomembno, kaj znate, zato vas bomo v času študija spodbujali k odličnosti.

Na FZAB zaposlujemo uveljavljene visokošolske učitelje, strokovnjake in raziskovalce zdravstvene nege in zdravstva v Sloveniji, katerim se pridružujejo priznani tuji strokovnjaki, predavatelji in raziskovalci zdravstvene nege in zdravstva iz naših partnerskih univerz, zlasti na programih druge stopnje. Tako pedagoško osebje, kot vsi ostali zaposleni vam bodo med študijem v pomoč in podporo, da uresničite svoje študijske cilje.

Z odločitvijo za FZAB se boste šolali v okolju, ki se zaveda pomena raziskovanja in razvoja v zdravstveni negi. Povezujemo teorijo, raziskovanje in prakso skozi mednarodne in domače dogodke. Izjemno dobro sodelujemo z zdravstvenimi in socialno varstvenimi zavodi v gorenjski in ljubljanski regiji ter močno prispevamo h kariernemu razvoju kliničnih mentorjev v naših učnih bazah.

S svojimi pedagoškimi, izobraževalnimi, raziskovalnimi in razvojnimi aktivnostmi v družbi vzpostavljamo zavedanje o pomenu vseh zdravstvenih strok za doseganje zdravja populacije in postavljamo nove, evropsko primerljive standarde znanja v kliničnem okolju. Povezujemo tudi študente zdravstvenih ved iz vse Slovenije; tako je bila leta 2009 prav na našo pobudo organizirana prva študentska konferenca študentov zdravstvenih ved.

Zavezani smo kakovostni izvedbi študijskih programov, ki jih razvijamo na vseh bolonjskih stopnjah formalnega izobraževanja, prav tako pa želimo prispevati pomemben delež pri razvoju in izvajanju programov vseživljenjskega učenja. Naše razvojno delo je podprto s pregledi dokazov znanstvenoraziskovalnega dela in z lastnim raziskovalnim delom.

Z vpisom na Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin boste postali študentke in študenti fakultete, ki je usmerjena v znanje, ustvarjalnost in iskanje odličnosti v integraciji z domačim in evropskim okoljem. Ponosni boste lahko na svoje pridobljeno znanje in izobrazbo. Pridružite se nam.

izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
DEKANJA