DEKANJA

Dekan/ja fakultete je poslovodni organ in strokovni vodja, ki fakulteto vodi, zastopa in predstavlja. Dekana izvoli senat, na predlog akademskega zbora, izmed visokošolskih učiteljev visokošolskega zavoda, in sicer za dobo štirih let.

Dekanja za mandatno obdobje januar 2015 do januar 2019
 je izr. prof. dr. Brigita Skela Savič.

   
    izr. prof. dr. Brigita Skela Savič


   Telefon: +386 4 5869 360
   Telefaks: +386 4 5869 363
   E-pošta: bskelasavic@fzab.si

                                                                                                      

Izr. prof. dr. Brigita Skela Savič ima izkušnje z vodilnimi delovnimi nalogami v visokem šolstvu in v zdravstvu. Doktorirala je leta 2007 iz zdravstvenega menedžmenta na Fakulteti za organizacijske vede. Od leta 2007 je dekanja Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (FZAB). Na FZAB je izredna profesorica in nosilka predmetov na področju raziskovalne metodologije, na dokazih podprtega dela in managementa v zdravstvu. Je vodja raziskovalne skupine Zdravstvo in zdravstvena nega, ki je registrirana pri ARRS. Je nosilka raziskovalnih in razvojnih projektov na FZAB in članica raziskovalnih skupin medinstitucionalnih raziskovalnih projektov v Sloveniji (ARRS, Ministrstvo za zdravje, MIZŠ, idr) in izven (Erasmus, Lifelong Learning Programmes idr). Bibliografija v sistemu COBISS, na dan 19. 3. 2016 pokaže 698 objav, od tega 46 izvirnih znanstvenih člankov in 8 preglednih znanstvenih člankov v uglednih mednarodnih in domačih revijah. Raziskovalna učinkovitost na ta dan znaša A = 9,79. V pedagoško delo v okviru doktoratov znanosti in znanstvenih magisterijev je vključena tudi na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani in je gostujoča visokošolska učiteljica na doktorskem študiju na Fakulteti za organizacijske vede, Univerza v Mariboru. Je strokovnjakinja NAKVIS od januarja 2013 naprej.

Pred zaposlitvijo v visokem šolstvu je bila do leta 2007 zaposlena na Onkološkem inštitutu v Ljubljani, v obdobju 2003 do 2007 kot pomočnica strokovnega direktorja za področje zdravstvene nege in oskrbe.

Je glavna in odgovorna urednica Obzornika zdravstvene nege, članica uredniškega odbora revij Zdravstveno varstvo ter recenzentka za revije Zdravstveno varstvo, Obzornik zdravstvene nege in Zdravniški vestnik. O januarja 2015 je članica mednarodnega uredniškega odbora revije Nurse Education Today, od oktobra 2010 je članica Advisory Board-a Evropske zveze na področju izobraževanja v zdravstveni negi (FINE). Dva mandata je bila članica Razširjenega strokovnega kolegija za zdravstveno nego pri Ministrstvu za zdravje, od novembra 2014 je članica Strateškega sveta ministrice za zdravje za področje babiške in zdravstvene nege, kjer pokriva področje izobraževanja. Od marca 2016 je članica Sveta za kakovost in varnost v zdravstvu v Republiki Sloveniji. Od februarja 2016 je kandidatka Zbornice zdravstvene in babiške nege za članico Borda direktorjev International Council of Nurses (ICN) za obdobje 2017 – 2021.

Pri vodenju FZAB je pokazala jasno vizijo in strategijo razvoja visokošolskega izobraževanja na področju zdravstvene nege, promocije zdravja in kakovosti v zdravstvu. FZAB je prva fakulteta na področju zdravstva v Sloveniji, ki je pristopila k mednarodni akreditaciji in prva fakulteta s standardom ISO 9001 in KzP ter prva fakulteta z dosežkom na področju odličnosti po modelu EFQM. Diplomanti fakultete so več kot 90 % zaposljivi v šestih mesecih po diplomi, fakulteta je prepoznana po visoki kakovosti dela, odlični mednarodni vpetosti in uspešnem razvoju raziskovalnega dela. Je primer odlične prakse delovanja visokošolskega managementa.

Bibliografija/COBISS

PRODEKANJA ZA IZOBRAŽEVANJE NA ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH PRVE STOPNJE

Sanela Pivač, mag. zdr. neg., spec. managementa, pred.

Telefon: +386 4 5869 362
Telefaks: +386 4 5869 363
E-pošta: spivac@fzab.si

PRODEKANJA ZA RAZISKOVANJE IN RAZVOJ

doc. dr. Simona Hvalič Touzery

Telefon: +386 4 5869 367
Telefaks: +386 4 5869 363
E-pošta: shvalictouzery@fzab.si