Študentski svet visokošolskega zavoda je organ študentov. Študentski svet volijo študenti visokošolskega zavoda in ima pet članov tako, da so v njem predstavniki študentov programov prve in druge stopnje.

Naloge Študentskega sveta:

  • razpravlja o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov,
  • voli člane delovnih teles in organov FZAB iz vrst študentov, kadar je tako določeno s Statutom FZAB,
  • obravnava in sprejema program in poročilo o obštudijskih dejavnostih,
  • obravnava spremembe Statuta fakultete in daje o njem mnenje pristojnim organom,
  • daje mnenje o pedagoškem delu v postopkih izvolitve v naziv visokošolskih učiteljev in sodelavcev,
  • daje mnenje o kandidatu za Dekana in prodekana fakultete,
  • sprejema in izvaja program interesnih dejavnosti študentov v sodelovanju s skupnostjo študentov.


Predloge in pobude lahko Študentskemu svetu posredujete na elektronski naslov: StudentskisvetFZJ@fzj.si.


Člani Študentskega sveta v študijskem letu 2016/2017 za mandatno obdobje od 27. 10. 2016 do 26. 10. 2017.
 

Študent/študentka Funkcija
Danijela Đurić predsednica
Tina Gojgič članica
Klavdija Bahun članica
Haris Pivač član
Aleksander Maglić član