Senat je najvišji strokovni organ fakultete, ki ga izvoli Akademski zbor.

Senat Fakultete za zdravstvo Angele Boškin sestavljajo visokošolski učitelji in znanstveni delavci, ki so na fakulteti v rednem ali dopolnilnem delovnem razmerju in so nosilci ali sonosilci predmetov tako, da so enakomerno zastopane vse znanstvene discipline in strokovna področja, v okviru katerih fakulteta izvaja svoje študijske programe. Člane Senata izvoli Akademski zbor. Dekan/ja je član Senata po funkciji, v kolikor ni voljen član. V kolikor prodekani niso člani Senata, so na seje Senata vabljeni. Predstavnike študentov izvoli Študentski svet. Študenti imajo v Senatu najmanj petino voljenih članov.

Senat Fakultete za zdravstvo Angele Boškin ima devet  voljenih članov, sedem iz vrst visokošolskih učiteljev ali znanstvenih delavcev in dva iz vrst študentov v naslednji sestavi: trije visokošolski učitelji iz modula zdravstvena nega, dva visokošolska učitelja iz modula temeljne vede, dva visokošolska učitelja iz modula družbene vede in dva študenta.

Način volitev članov Senata iz vrst študentov določa pravilnik, ki ga sprejme Študentski svet.

Senat razpravlja in sklepa o strokovnih vprašanjih s področja izobraževalnega, znanstveno-raziskovalnega in razvojnega dela fakultete.

Pristojnosti senata so naslednje: 

 • po predhodnem soglasju ustanovitelja sprejema Statut FZAB in spremembe Statuta;
 • sprejema notranje akte visokošolskega zavoda;
 • sprejema predloge študijskih programov na vseh bolonjskih stopnjah ter predloge programov za kontinuiran profesionalni razvoj; 
 • sprejema program znanstveno - raziskovalnega in razvojnega dela;
 • sprejema izvedbene načrte izvajanja študijske dejavnosti in znanstveno raziskovalnega ter razvojnega dela;
 • obravnava in sprejema poročila o učinkovitosti študija in poročila o izvedbi znanstveno - raziskovalnega in razvojnega dela visokošolskega zavoda;
 • določa število vpisnih mest na akreditiranih študijskih programih;  
 • izvoli Dekana visokošolskega zavoda;
 • v postopku izvolitve v naziv visokošolskega učitelja, znanstvenega delavca in visokošolskega sodelavca imenuje po tri poročevalce o usposobljenosti kandidata;
 • voli visokošolske učitelje, znanstvene delavce in visokošolske sodelavce v naziv;
 • določa način sprejemanja tem diplomskih in magistrskih del in znanstvenih del;
 • imenuje komisijo za oceno primernosti teme doktorske disertacije in na podlagi ocene te komisije odloča o potrditvi teme doktorske disertacije; 
 • imenuje komisije in delovna telesa Senata ter spremlja njihovo delo;
 • potrjuje dokončne sklepe komisij Senata; 
 • kot drugostopenjski organ dokončno odloča o pritožbah študentov v študijskih zadevah, ko gre za pritožbo zoper odločbo organa na prvi stopnji;
 • obravnava in odloča o mnenjih in predlogih študentskega sveta s področja njegove pristojnosti;
 • skrbi za spremljanje kakovosti izobraževalnega, raziskovalnega in razvojnega dela ter sprejema samoevalvacijsko poročilo;
 • oblikuje predloge za priznanja in nagrade;
 • predlaga imenovanja predstavnikov FZAB v strokovne organizacije in organe zunaj FZAB;
 • na predlog Dekana sprejema letni delovni načrt visokošolskega zavoda v okviru svojih pristojnosti;
 • na predlog Dekana daje soglasje k imenovanju predstojnikov kateder, inštitutov/razvojnih centrov, 
 • na predlog Dekana daje soglasje k imenovanju prodekanov FZAB;
 • opravlja druge naloge, če je tako določeno z zakonom, ustanovitvenim aktom, ali drugimi splošnimi akti in s tem statutom.
   

Člani Senata Fakultete za zdravstvo Angele Boškin

Člani Habilitacijski / znanstveni naziv
dr. Brigita Skela Savič izredna profesorica
dr. Simona Hvalič Touzery docentka 
dr. Ivica Avberšek Lužnik docentka
dr. Irena Grmek Košnik docentka
dr. Saša Kadivec višja predavateljica
mag. Jožica Ramšak Pajk višja predavateljica
dr. Vesna Čuk višja predavateljica
Alja Černe študentka
Danijela Đurić študentka

 

Komisije Senata Fakultete za zdravstvo Angele Boškin

 

Komisija za študijske in študentske zadeve
 • Sanela Pivač, pred., predsednica,
 • doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik,
 • mag. Miran Rems, viš. pred.,
 • Marta Smodiš, pred.,
 • Matic Jerman, študent, predstavnik Študentskega sveta.
   
 Komisija za znanstveno-raziskovalno in razvojno dejavnost
 • doc. dr. Simona Hvalič Touzery, predsednica,
 • izr. prof. dr. Brigita Skela Savič,
 • doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik,
 • dr. Vesna Čuk, viš. pred.

   
Komisija za izvolitve v nazive
 • izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, predsednica,
 • doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik,
 • mag. Jožica Ramšak Pajk, viš. pred.

 

Komisija za kakovost in evalvacije
 • Sedina Kalender Smajlović, pred., predsednica,
 • Sanela Pivač, pred.,
 • doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik,
 • mag. Barbara Habe Sintič,
 • Ema Potočnik, predstavnica študentov.

 

Komisija za diplomska in podiplomska zaključna dela
 • Sanela Pivač, predsednica,
 • mag. Branko Bregar, pred.,
 • doc. dr. Irena Grmek Košnik,
 • doc. dr. Simona Hvalič Touzery,
 • dr. Saša Kadivec, viš. pred.

 

Komisija za tutorstvo
 • Marta Smodiš, pred., koordinatorica tutorjev učiteljev, predsednica,
 • Nina Rustja, asis., predstavnica strokovnih služb,
 • Tadeja Pfajfar, študentka, koordinatorica tutorjev študentov,
 • Jerca Kranjc, študentka, predstavnica Študentskega sveta.

 

Komisija za magistrske zadeve
 • doc. dr. Simona Hvalič Touzery, predsednica,
 • izr. prof. dr. Brigita Skela Savič,
 • doc. dr. Bojana Lobe,
 • doc. dr. Irena Grmek Košnik,
 • doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik.

 

Komisija za publikacije
 • doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik, predsednica,
 • izr. prof. dr. Brigita Skela Savič,
 • Sedina Kalender Smajlović, pred.,
 • Nina Rustja, asis.
   
Komisija za disciplinske zadeve
 • Sedina Kalernder Smajlović, pred., predsednica,
 • doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik,
 • Aljaž Kern, študent, predstavnik Študentskega sveta.