Akademski zbor sestavljajo vsi zaposleni visokošolski učitelji, znanstveni delavci, visokošolski in raziskovalni sodelavci ter pogodbeni sodelavci v smislu 4. člena Statuta FZAB, ki v tekočem študijskem letu opravljajo pedagoško ali znanstveno-raziskovalno delo na FZAB.

Akademski zbor: 

  • izvoli Senat visokošolskega zavoda, 
  • obravnava poročilo Dekana o delu FZAB,
  • daje predloge in pobude Senatu,
  • predlaga Senatu kandidata za Dekana, 
  • opravlja druge naloge določene z odlokom, statutom in drugim splošnim aktom visokošolskega zavoda.Akademski zbor FZAB v 2016/2017 (redno in dopolnilno zaposleni)

Predsednik: mag. Miran Rems, višji predavatelj
Podpredsednica: Sanela Pivač, predavateljica 

Ime in priimek
izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
doc. dr. Simona Hvalič Touzery
dr. Vesna Čuk, viš. pred.
dr. Katja pesjak, asistentka
Sanela Pivač, pred.
Sedina Kalender Smajlović, pred.
Marta Smodiš, pred.
Nina Rustja, asistentka
doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik
doc. dr. Irena Grmek Košnik
doc. dr. Maja Sočan
dr. Saša Kadivec, viš. pred.
mag. Jožica Ramšak Pajk, viš. pred.
mag. Miran Rems, viš. pred.
mag. Branko Bregar, viš. pred.
Izidor Kern, viš. pred.
Andrej Fink, pred.
Marjana Bernot, pred.
Katja Vrankar, pred. 
 
Študenti:
Klavdija Bahun
Matic Jerman
Haris Pivač
Aleksander Maglić