Medpoklicno in medsektorsko povezovanje za razvoj kakovostne in odzivne zdravstvene obravnave [Elektronski vir] : 9. mednarodna znanstvena konferenca, 9. junij 2016, Bled : zbornik predavanj z recenzijo = Importance of interprofessional and intersectoral collaboration for the development of high-quality, responsive health care : 9th international scientific conference, 9th June 2016, Bled, Slovenia : proceedings of lectures with peer review / [editors, urednici Brigita Skela Savič, Simona Hvalič Touzery]. - Jesenice : Fakulteta za zdravstvo, 2016 [COBISS.SI-ID 87274241].

Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji: mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju - predstavitev aktivnosti in prvih rezultatov ARRS projekta / 9. posvet Moja kariera - Quo vadis, posvet z okroglo mizo, Ljubljana, 30. 3. 2016 ; [urednici Brigita Skela Savič, Simona Hvalič Touzery]. - Jesenice : Fakulteta za zdravstvo, 2016 [COBISS.SI-ID 86353409].

Preprečevanje okužb, povezanih z zdravstvom : skripta za študijski program Zdravstvena nega (VS) / Helena Ribič, Zdenka Kramar. - Jesenice : Fakulteta za zdravstvo, 2016 [COBISS.SI-ID 85925633].

Razvoj mentorske vloge in promocija zdravja na delovnem mestu: zbornik predavanj / 10. šola za klinične mentorje, Jesenice, 13. 10. 2016 ; [urednice Sanela Pivač, Brigita Skela Savič, Simona Hvalič Touzery]. - Jesenice : Fakulteta za zdravstvo, 2016. [COBISS.SI-ID 88803841]

PREPREČEVANJE in obvladovanje bolečine v križu pri zaposlenih v zdravstveni negi / [urednice Brigita Skela Savič, Katja Pesjak, Simona Hvalič Touzery]. - Jesenice : Fakulteta za zdravstvo, 2016. [COBISS.SI-ID 88606209]

Šola za klinične mentorje. Teorije in modeli zdravstvene nege: kako jih uporabiti na kliničnih problemih? : Zbornik predavanj / 9. šola za klinične mentorje, 17. september, Jesenice; [urednice Sanela Pivač ... et al.]. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2015. [COBISS.SI-ID 83717121 ]

Smernice izobraževanja v zdravstveni negi za program prve stopnje Zdravstvena nega (VS) / 8. posvet Moja kariera - Quo vadis, Posvet z okroglo mizo, 6. 5. 2015 ; [urednici Brigita Skela Savič, Simona Hvalič Touzery]. - Jesenice : Fakulteta za zdravstvo, 2015 (Ljubljana : Salve). [COBISS.SI-ID 83026177]

Zdravstvene stroke in njihov odziv na zdravstvene potrebe družbe: na dokazih podprto in usklajeno delovanje [Elektronski vir] = Health care professions and their response to the health care needs of society: an evidence based and coordinated action : zbornik predavanj z recenzijo, Bled, 11.-12. junij 2015 = Proceedings of lectures with peer review, 11th - 12th June 2015, Bled / 8. mednarodna znanstvena konferenca Fakultete za zdravstvo, 8th International Scientific Conference Faculty of Health Care Jesenice ; editors Brigita Skela Savič, Simona Hvalič Touzery. - Jesenice : Fakulteta za zdravstvo, 2015 [COBISS.SI-ID 82650625]

7 let rasti: zbornik ob inavguraciji Fakultete za zdravstvo Jesenice / [avtorici besedila o fakulteti Brigita Skela Savič, Simona Hvalič Touzery; uredništvo Brigita Skela Savič, Simona Hvalič Touzery ; fotografije Andrej Križ, arhiv FZJ]. - Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2014 (Ljubljana : Salve) [COBISS.SI-ID 80234497]

ŠOLA raziskovanja z mednarodno udeležbo (6 ; 2014 ; Jesenice). Pomen raziskovanja za razvoj stroke: zdravstvena nega kot znanstvena disciplina = [Importance of research for the development of the profession: nursing as a scientific discipline] : gradivo za udeležence : lecture material / 6. šola raziskovanja z mednarodno udeležbo, 3 december 2014, v prostorih Fakultete za zdravstvo Jesenice ; [urednici Brigita Skela Savič, Simona Hvalič Touzery]. - Jesenice : Fakulteta za zdravstvo, 2014. [COBISS.SI-ID 1024103470 ]

Kronične bolezni sodobne družbe [Elektronski vir]: od zgodnjega odkrivanja do paliativne oskrbe: zbornik prispevkov z recenzijo / 5. simpozij Katedre za temeljne vede, Jesenice, 14. oktober 2014; [urednice Irena Grmek Košnik, Simona Hvalič Touzery, Brigita Skela Savič]. - Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2014 (Ljubljana : Salve). [COBISS.SI-ID 79520001]

POSVET z mednarodno udeležbo Moja kariera - quo vadis (7 ; 2014 ; Ljubljana). Kazalniki kakovosti in ravni odgovornosti za kakovostno visokošolsko izobraževanje v zdravstveni negi / 7. posvet z mednarodno udeležbo Moja kariera - quo vadis; [urednici Brigita Skela Savič, Simona Hvalič Touzery]. - Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2014. [COBISS.SI-ID 77758209]

7th International Scientific Conference Knowledge, Values, Beliefs and Evidence in Developing Quality Health Care: the Place and the Role of Nursing, 12th - 13th June 2014, Bled, Slovenia [Elektronski vir] = 7. mednarodna znanstvena konferenca Znanje, vrednote, prepričanja in dokazi za razvoj kakovostne zdravstvene obravnave: mesto in vloga zdravstvene nege, 12. - 13. junij 2014, Bled, Slovenija / [editors, urednici Brigita Skela Savič, Simona Hvalič Touzery]. - El. zbornik. - Jesenice : College of Nursing = Visoka šola za zdravstveno nego, 2014 [COBISS.SI-ID 78433025 ]

ŠOLA za klinične mentorje (8 ; 2014 ; Jesenice). Klinično usposabljanje skozi EU direktivo in mednarodne standarde ter izkušnje v Sloveniji: količina in kakovost kliničnega usposabljanja : zbornik predavanj / 8. šola za klinične mentorje, Jesenice, 18. 9. 2014 ; [urednice Sanela Pivač ... et al.]. - Jesenice : Fakulteta za zdravstvo, 2014 [COBISS.SI-ID 79500801]

Izbirno klinično usposabljanje študentov Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice v študijskem letu 2013/2014 : navodila za klinične mentorje v učnih bazah Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice / [avtorji] Sedina Kalender Smajlovic', Sanela Pivač, Brigita Skela Savič. - Jesenice : Visoka šola za zdravstveno nego, 2014. [COBISS.SI-ID 78055681]

ZBIR intervencij v zdravstveni negi za klinično usposabljanje : vodnik za študente in mentorje : študijski program I. stopnje Zdravstvena nega / [urednice Brigita Skela Savič ... [et al.]. - 3. dopolnjena izd. - Jesenice : Fakulteta za zdravstvo, 2014. [COBISS.SI-ID 80098305]

GRMEK-Košnik, Irena, DERMOTA,Urška. Priročnik za vaje iz mikrobiologije s parazitologijo za študente Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice / Irena Grmek Košnik in Urška Dermota. - Jesenice : Visoka šola za zdravstveno nego, 2013. [COBISS.SI-ID 265821952]

ŠOLA za klinične mentorje (7 ; 2013 ; Jesenice). Odgovornost za kakovostno visokošolsko izobraževanje na področju zdravstvene nege : nekateri vidiki izboljšav v procesu kliničnega usposabljanja : zbornik predavanj / 7. šola za klinične mentorje, Kranj, 24. 9. 2013 ; [urednice Brigita Skela Savič ... et al.]. - Jesenice : Visoka šola za zdravstveno nego, 2013. [COBISS.SI-ID 75515905]

VISOKA šola za zdravstveno nego (Jesenice). Katedra za temeljne vede. Simpozij (4 ; 2013 ; Kranj)
Okužbe, povezane z zdravstvom : zbornik prispevkov z recenzijo / 4. simpozij Katedre za temeljne vede, Kranj, 15. oktober 2013 ; [urednice Irena Grmek Košnik, Simona Hvalič Touzery, Brigita Skale Savič]. - Jesenice : College of Nur/sing = Visoka šola za zdravstveno nego, 2013. [COBISS.SI-ID75423233]

IZBRANE intervencije zdravstvene nege - teoretične in praktične osnove za visokošolski študij zdravstvene nege : visokošolski učbenik za zdravstveno nego / [uredniki Sanela Pivač ... [et al.]. - Jesenice : Visoka šola za zdravstveno nego, 2013. [COBISS.SI-ID 75384577]

SOČAN, Maja. Javno zdravje : visokošolski učbenik za študijski program Zdravstvena nega / [avtorica] Maja Sočan. - Jesenice : Visoka šola zdravstveno nego, 2013. [COBISS.SI-ID 75021057]

ŠOLA raziskovanja z mednarodno udeležbo (5 ; 2013 ; Jesenice). Od raziskave do pisanja članka : gradivo za udeležence = From research to publication : lecture material / 5. mednarodna šola raziskovanja, 5 junij 2013 na FZJ = 5th International Research School, 5th of June 2013, Faculty of Health Care ; urednici Brigita Skela Savič, Simona Hvalič Touzery. - Jesenice : Visoka šola za zdravstveno nego, 2013. [COBISS.SI-ID 74797569] 

6. mednarodna znanstvena konferenca Znanje in odgovornost za spremembe in razvoj v zdravstvu glede na rastoče probleme po zdravstveni obravnavi, 6. - 7. junij 2013, Ljubljana = 6th International Scientific Conference Knowledge and responsibility for changing and developing health care to meet the growing demand for health careprovision, 6th - 7th June 2013, Ljubljana ; [editors, urednice Brigita Skela Savič, Simona Hvalič Touzery, Joca Zurc]. - Jesenice : Visoka šola za zdravstveno nego, 2013. [COBISS.SI-ID 74462977]

IZBIRNO klinično usposabljanje študentov Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice v študijskem letu 2012/2013 : navodila za klinične mentorje v učnih bazah Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice / [avtorji Sedina Kalender Smajlovic' ... et al.]. - Jesenice : Visoka šola za zdravstveno nego, 2013. [COBISS.SI-ID 74029825]

POSVET z mednarodno udeležbo Moja kariera - quo vadis (6 ; 2013 ; Ljubljana). Zahtevnejše oblike dela v zdravstveni negi: mednarodni pristopi in stanje v Sloveniji? / 6. posvet z mednarodno udeležbo Moja kariera - quo vadis, Ljubljana, 27. 3. 2013 = 6th International Scientific Conference Quo vadis-My Career, Ljubljana, 27. 3. 2013 ; [urednici Brigita Skela Savič, Simona Hvalič Touzery]. - Jesenice : Visoka šola za zdravstveno nego, 2013. [COBISS.SI-ID 73502721]

ŠOLA za klinične mentorje (6 ; 2012-2013 ; Ljubljana). Sodobna zdravstvena nega ali Znanja, ki jih potrebujejo klinični mentorji za profesionalni karierni razvoj : teoretični koncepti delovanja stroke, na dokazih podprto delovanje, kakovost in vodenje : zbornik prispevkov / 6. šola za klinične mentorje, [Ljubljana] ; [urednici Brigita Skela Savič, Simona Hvalič Touzery]. - Jesenice : Visoka šola za zdravstveno nego, 2013. [COBISS.SI-ID 72774401]

DNEVI Angele Boškin (6 ; 2013 ; Kranjska Gora). Kako organizacijska kultura izboljšuje klinično kakovost? : zbornik prispevkov / 6. dnevi Angele Boškin, 3. oktober 2013, Kranjska Gora ; urednici Mateja Bahun, Zdenka Kramar]. - Jesenice : Splošna bolnišnica : Visoka šola za zdravstveno nego, 2013. [COBISS.SI-ID 268902656]
 

4. šola raziskovanja z mednarodno udeležbo: Integracija znanja in potreb v raziskovanju : razvojni in raziskovalni oddelki v zdravstveni negi : gradivo za udeležence / 4. šola raziskovanja z mednarodno udeležbo ; urednici Brigita Skela Savič, Simona Hvalič Touzery. Jesenice : Visoka šola za zdravstveno nego, 2012. [COBISS.SI-ID 72581633]

Aktivno staranje kot multiprofesionalni izziv : zbornik prispevkov z recenzijo / 3. simpozij Katedre za temeljne vede, Begunje, 17. oktober 2012 ; [urednice Brigita Skale Savič, Simona Hvalič Touzery, Ivica Avberšek Lužnik]. - Jesenice : College of Nursing = Visoka šola za zdravstveno nego, 2012. [COBISS.SI-ID 71418113]

Trajnostni razvoj na področju kakovosti in varnosti - povezava med akreditacijo in varno ter kakovostno obravnavo pacientov : [strokovno srečanje] : zbornik prispevkov / 5. dnevi Angele Boškin, 20. in 21. september 2012, Kranjska Gora ; [urednice Mateja Bahun, Zdenka Kramar, Brigita Skela Savič]. - Jesenice : Splošna bolnišnica : Visoka šola za zdravstveno nego, 2012. [COBISS.SI-ID 71088641]

5th International Scientific Conference Quality Health Care Treatment in the Framework of Education, Research and Multiprofessional Collaboration - Towards the Health of Individuals and the Society = 5. Mednarodna znanstvena konferenca Kakovostna zdravstvena obravnava skozi izobraževanje, raziskovanje in multiprofesionalno povezovanje - prispevek k zdravju posameznika in družbe : zbornik predavanj z recenzijo. SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), et. al. 2012 Junij 7-8; Ljubljana, Slovenija. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2012. [COBISS.SI-ID 69769473]

Moja kariera - quo vadis: Izobraževanje in znanje v zdravstveni negi na vseh treh bolonjskih stopnjah / 5. posvet z mednarodno udeležbo = My career - quo vadis: Nursing education and knowledge in the three cycles of higher education : differentiation of competences and skills / the 5th International Consultation My career - quo vadis . SKELA SAVIČ, Brigita, (ur.). 2012 Marec; Ljubljana, Slovenija. [COBISS.SI-ID 69094401]

Izbirno klinično usposabljanje 2011/12 : navodila za klinične mentorje v učnih bazah za kakovostno izvedbo izbirnega kliničnega usposabljanja / LESKOVIC, Ljiljana, ROMIH, Karmen, MEŽIK VEBER, Marija, SKINDER SAVIC', Katja, PIVAČ, Sanela, KALENDER SMAJLOVIC', Sedina, SKELA SAVIČ, Brigita.  - Jesenice : Visoka šola za zdravstveno nego, 2012. [COBISS.SI-ID 69090561]

Zbir intervencij v zdravstveni negi za klinično usposabljanje : vodnik za študente in mentorje : študijski program prve stopnje Zdravstvena nega /  Brigita Skela Savič, et al., eds. - 2. dopolnjena izd. - Jesenice : Visoka šola za zdravstveno nego, 2011.
[COBISS.SI-ID 67660545]

3. šola raziskovanja z mednarodno udeležbo:  Prenos spoznanj raziskav v klinično prakso = Transferring research findings into clinical practice / 3. šola raziskovanja z mednarodno udeležbo = 3rd research school ; urednici Brigita Skela Savič, Joca Zurc. - Jesenice : Visoka šola za zdravstveno nego, 2011. [COBISS.SI-ID 68366849]

WORKS in progress : student's research abstracts : an international seminar for master students in the caring professions, November 10th-11th 2011, Faculty of Health Care, M hotel. SKELA SAVIČ, Brigita (ur.), PREBIL, Andreja (ur.). Jesenice : Visoka šola za zdravstveno nego; 2011. ISBN 978-961-92918-9-4 [COBISS.SI-ID 67936769]

Etiologija in patologija debelosti : zbornik prispevkov z recenzijo /2. simpozij Katedre za temeljne vede, Jesenice, 13. oktober 2011. AVBERŠEK LUŽNIK, Ivica (ur.), SKELA SAVIČ, Brigita (ur.), SKINDER SAVIC', Katja (ur.).  Jesenice : Visoka šola za zdravstveno nego; 2011. [COBISS.SI-ID 67661313]

ŠOLA za klinične mentorje (4 ; 2011 ; Jesenice). Napredna znanja za kakovostno delo s študenti zdravstvene nege - poklicna etika in profesionalni razvoj : zbornik prispevkov / 4. šola za klinične mentorje, Jesenice, 13. 9. 2011-15. 9. 2011 ; [urednice Brigita Skela Savič ... et al.]. - Jesenice : Visoka šola za zdravstveno nego, 2011. [COBISS.SI-ID 67599105].

Pisanje znanstvenega in strokovnega članka : v okviru 4. mednarodne znanstvene konference s področja raziskovanja v zdravstveni negi in zdravstvu / ZURC, Joca (ur.), SKELA SAVIČ, Brigita (ur.). Jesenice : Visoka šola za zdravstveno nego, 2011 [COBISS – ID 67098625]

4th International Scientific Conference on Research in Nursing and Health Care: Evidence-based health care - opportunities for linking health care professions, patient needs and knowledge : proceedings of lectures with peer review = 4. Mednarodna znanstvena konferenca s področja raziskovanja v zdrvatsveni negi in zdravstvu: Na dokazih podprta zdravstvena obravnava - priložnosti za povezovanje zdravstvenih strok, potreb pacientov in znanj : zbornik predavanj z recenzijo. SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), et al. 2011 Junij 9 – 10; Ljubljana; Slovenija. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2011. [COBISS.SI-ID 66971393]

4. dnevi Angele Boškin. Varnost - rdeča nit celostne obravnave pacientov : strokovno srečanje : zbornik prispevkov. KRAMAR, Zdenka (ur.), et al. 2011 April 7 - 8; Gozd Martuljek, Slovenija.  Jesenice : Splošna bolnišnica : Visoka šola za zdravstveno nego, 2011. ISBN 978-961-92918-4-9 [COBISS.SI -  ID 66770945]

Moja kariera - quo vadis : specializacije v zdravstveni negi - partnerstvo med zdravstveno nego in medicino : posvet z okroglo mizo / 4. posvet z mednarodno udeležbo = My career : specialization in nursing - partnership between nursing and medicine/ The 4th International Consultation. SKELA SAVIČ, Brigita (ur.) et al. 2011 Marec 8; Ljubljana; Slovenija. [COBISS. SI – ID 66576641]

Moja kariera - quo vadis : strategija izobraževanja in zaposlovanja diplomiranih medicinskih sester v Sloveniji : posvet z okroglo mizo.  SKELA SAVIČ, Brigita (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.). 2010 Marec 19, Ljubljana, Slovenija. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Jesenice; 2010. [COBISS.SI-ID 64591873]

ZUPAN, Neja, HOČEVAR, Nina.  Osebna odličnost v zdravstvu. Jesenice : Fakulteta za zdravstvo Jesenice; 2010. ISBN 978-961-92918-0-1 [COBISS-ID 65438977]

Kako izboljšati odnos zdravstvenih delavcev v kliničnem okolju in študentov zdravstvene nege do gerontologije ter dvigniti strokovni ugled do dela s starejšimi : interaktivna konferenca z učnimi delavnicami: zbornik prispevkov z recenzijo. SKELA SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.). 2010 September 9 – 10; Jesenice, Slovenija. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Jesenice; 2010. ISBN 978-961-92722-8-2 [COBISS.SI-ID 65227777]

Sindrom odvisnosti od alkohola - diagnostični in terapevtski vidiki : zbornik prispevkov z recenzijo. AVBERŠEK LUŽNIK, Ivica (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). 2010 Oktober 13; Bled, Slovenija. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Jesenice; 2010. ISBN 978-961-92722-9-9 [COBISS.SI-ID 65232897]

Priložnosti za izboljševanje klinične prakse na področju zdravstvene nege starostnika : strokovni posvet z učnimi delavnicami z mednarodno udeležbo: zbornik prispevkov z recenzijo.  HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.) et al.  2010 Junij 21 – 22; Ljubljana, Slovenija. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Jesenice; 2010. ISBN 978-961-92722-6-8 [COBISS.SI-ID64997889]

3rd International Scientific Conference on Research in Nursing and Health Care:  Sustainable development of nursing in today's society - research-based development of nursing : proceedings of lectures with peer review = 3. mednarodna znanstvena konferenca s področja raziskovanja v zdravstveni negi in zdravstvu:  Trajnostni razvoj zdravstvene nege v sodobni družbi - na raziskovanju temelječi razvoj zdravstvene nege : zbornik predavanj z recenzijo. SKELA SAVIČ, Brigita (ur.) et al. 2010 September 16 – 17; Ljubljana, Slovenia.  Jesenice : Fakulteta za zdravstvo Jesenice; 2010. [COBISS.SI-ID 65223937]

POTOČNIK, Nejka.  Vaje iz fiziologije: za študente študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Jesenice : Fakulteta za zdravstvo Jesenice; 2010. ISBN 978-961-92918-1-8 [COBISS.SI-ID 65831937]

Teoretične in praktične osnove zdravstvene nege : izbrana poglavja. SKELA SAVIČ Brigita (ur.) et al. Jesenice : Fakulteta za zdravstvo Jesenice; 2010. ISBN 978-961-92722-1-3 [COBISS.SI-ID 63577857]

AVBERŠEK LUŽNIK, Ivica, JERIN, Aleš. Navodila za kabinetne vaje iz biokemije in biofizike : za študente študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Jesenice : Fakulteta za zdravstvo Jesenice; 2009. ISBN 978-961-92722-2-0 [COBISS.SI-ID 63699969]

ČUFAR, Andreja. Farmakologija : navodila za klinično prakso pri diagnostično terapevtskem programu : za študente študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega Jesenice : Fakulteta za zdravstvo Jesenice; 2009. ISBN 978-961-92722-3-7 [COBISS.SI-ID 63811329]

Zbir intervencij v zdravstveni negi za klinično usposabljanje - vodnik za študente in mentorje : študijski program prve stopnje Zdravstvena nega. SKELA SAVIČ, Brigita (ur.) et al. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Jesenice; 2009. ISBN 978-961-92722-0-6 [COBISS.SI-ID 63473409]

1. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved : Partnerstvo, znanje in razvoj v študiju zdravstvenih ved : zbornik predavanj z recenzijo.  SKELA SAVIČ, Brigita (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.), FILEJ, Bojana (ur.). 2009 Junij 23; Jesenice, Slovenija. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Jesenice; 2009. ISBN 978-961-91988-7-2 [COBISS.SI-ID 63018497]

Nurses research and develop the nursing care - quantitative and qualitative approach : 1st International Summer Research School = Medicinske sestre raziskujejo in razvijajo zdravstveno nego - kvantitativni in kvalitativni pristop : 1. mednarodna poletna šola raziskovanj.  SKELA SAVIČ, Brigita (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.). 2009 Junij 4 – 5; Ljubljana, Slovenija. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Jesenice; 2009. ISBN 978-961-91988-6-5 [COBISS.SI-ID 62844161]

2nd International Scientific Conference: New trends in contemporary nursing - promoting research, education, and multisector partnerships : proceedings of lectures with peer review = 2. mednarodna znanstvena konferenca s področja raziskovanja v zdravstveni negi in zdravstvu: Novi trendi v sodobni zdravstveni negi - razvijanje raziskovanja, izobraževanja in multisektorskega partnerskega sodelovanja : zbornik predavanj z recenzijo.  SKELA SAVIČ, Brigita (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.), FILEJ, Bojana (ur.). 2009 September 17 – 18; Ljubljana, Slovenija. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Jesenice; 2009. [COBISS.SI-ID 63346689] 

Moja kariera – quo vadis: izobraževanje medicinskih sester v Sloveniji : posvet z okroglo mizo. SKELA SAVIČ, Brigita (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.). 2009 Januar 30; Ljubljana, Slovenija. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Jesenice; 2009. ISBN 978-961-91988-5-8 [COBISS.SI-ID 62119937]

Jesenska šola mentorstva z mednarodno udeležbo: Kako izboljšati povezovanje teorije, raziskovanja in prakse na področju mentorstva v zdravstveni negi : zbornik predavanj. SKELA SAVIČ, Brigita (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.), FILEJ, Bojana (ur.). 2009 September 15 – 16; Jesenice, Slovenija. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Jesenice; 2009. ISBN 978-961-91988-9-6. [COBISS.SI-ID 63467265]

Vodenje, motivacija in čustvena inteligenca vodje v zdravstvu : zbornik predavanj z recenzijo. SKELA SAVIČ, Brigita (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.). 2008 April 16; Bled, Slovenija. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Jesenice; 2008. ISBN 978-961-91988-3-4 [COBISS.SI-ID 60331521]

1st International Scientific Conference: Theory, research and practice - the three pillars of contemporary nursing care : proceedings of lectures with peer review  = 1. mednarodna znanstvena konferenca: Teorija, raziskovanje in praksa - trije stebri, na katerih temelji sodobna zdravstvena nega : zbornik predavanj z recenzijo. SKELA SAVIČ, Brigita (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.), RAMŠAK PAJK, Jožica (ur.). 2008 September 25-26; Bled, Slovenia. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Jesenice; 2008. [COBISS.SI-ID 61351681]

Jaz in moja kariera : zbornik predavanj. SKELA SAVIČ, Brigita (ur.), RAMŠAK PAJK, Jožica (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.). Seminar z mednarodno udeležbo; 2008 Januar 25; Bled, Slovenija. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Jesenice; 2008. [COBISS.SI-ID 60014081]

TURNŠEK MIKAČIC', Marija. Veščine tutorstva in coachinga pri tutorstvu: priročnik za tutorje. Jesenice : Fakulteta za zdravstvo Jesenice; 2008. [COBISS.SI-ID 60792065]