10/04/2017

Razpis za vpis v študijski program druge stopnje, magistrski program »Promocija zdravja« Fakultete za zdravstvo Angele Boškin v študijskem letu 2017/2018

Na podlagi sklepa 3. korespondenčne seje Senata v 2016/2017, z dne 15. 3. 2017, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (FZAB) v študijskem letu 2017/2018 razpisuje študijski program druge bolonjske stopnje Promocija zdravja (mag./2l.).

Število vpisnih mest za 2017/2018 in lokacija izvedbe študija:
30 mest za izredni študij, lokacija Ljubljana, FZAB, Študijsko središče Ljubljana

Informativna dneva

četrtek, 11. maj 2017 ob 15:30 uri, Študijsko središče Ljubljana, Letališka cesta 16, Ljubljana
torek, 5. september 2017 ob 15:30 uri, Študijsko središče Ljubljana, Letališka cesta 16, Ljubljana

Rok za prijavo
Prvi prijavni rok bo potekal od 1. junija do 4. septembra 2017 v eVŠ na spletnem portalu: http://portal.evs.gov.si/prijava.
V primeru prostih vpisnih mest, bo drugi prijavni rok potekal od 11. septembra do 15. septembra 2017.

Ker program ni koncesioniran, se bo le-ta izvajal pod pogojem, da bo vpisanih najmanj 15 kandidatov.

Pogoji za vpis:

A. V študijski program se lahko vpišejo diplomanti študijskih programov prve bolonjske stopnje, ki so uvrščeni v ISCED (72) zdravstvo. Gre za študijske programe, ki imajo v okviru dodiplomskega študija temeljna znanja o delovanju človeka v obdobju zdravja in bolezni.

B. Študenti drugih študijskih smeri morajo opraviti diferencialni izpit v obsegu do 10 ECTS na področju manjkajočih vsebin (temeljna znanja o delovanju človeka v obdobju zdravja in bolezni), ki bodo določene na individualni ravni na Komisiji za študijske in študentske zadeve in na Senatu FZAB. Študent diferencialne izpite naredi tekom študija in niso pogoji za vpis v program.

V primeru omejitve vpisa, bodo kandidati izbrani glede na doseženo oceno pri diplomi (20%) in glede na povprečno oceno študija (80%).

Dokazila o izpolnjevanju pogojev oziroma priloge k prijavi, kandidat pošlje priporočeno po pošti ali jih osebno dostavi na FZAB v skladu s prijavnimi roki.

Informacije o študiju in novih izbirnih predmetih dobite tukaj.

Trajanje programa / Strokovni naslov
2 leti (120 ECTS); magistrica promocije zdravja / magister promocije zdravja

Dodatne informacije dobite na telefonski številki 04 5869 361 ali po e-pošti: referat@fzab.si

izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
Dekanja